Hotărârea nr. 51/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 51 / 2014 privind participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama și de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 364/19.03.2014 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), ale art.81, alin.(2), lit.f) și ale art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă casarea autovehiculelor aflate în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, după cum urmează:

nr. crt.

tip autovehicul

număr înmatriculare

1

Dacia Papuc

B-31-KVB

2

Dacia Double

B-32-YSS

3

Dacia B

B-33-UAM

Art.2. Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național.

Art.3. Cuantumul primei de casare care se va solicita este de 6.500 lei pentru fiecare autovehicul.

Art.4. Se autorizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să achiziționeze autovehicule noi și să facă plăți din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției, reprezentând contribuția proprie, necesară achiziționării autovehiculelor noi.

Art.5. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărari.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 26.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    51

Data: 26.03.2014