Hotărârea nr. 49/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 49 / 2014 privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ

preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea

Consiliului Local al Sectorului 1 — Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.14, art.15 și art.16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art.108și art.112 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea corelării procedurilor de închiriere cu legislația actuală;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 -Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Avand in vedere prevederile art.36, alin.(2), lit.c) și alin.(5), lit.a), art.45, alin.(3) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 271/2010 privind aprobarea închirierii spațiilor disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 -Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, prin introducerea alin. (2), care va avea următorul cuprins:

“(2) — Procedura de închiriere va fi corelată cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.”

Art.2. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu referire la prțeurile chiriilor, conform Anexei nr.1, care va face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 -Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 rămân neschimbate.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 26.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    49

Data: 26.03.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 49 / 26.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

Prețul minim de închiriere pentru spațiile temporar disponibile în incinta unor unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativă a

Sectorului 1

a)    În cazul închirierii sălilor de clasă pentru activități didactice:

3 euro/mp/lună sau 20euro/clasă/oră;

b)    În cazul închirierii sălilor de sport/teren de sport pentru activități

sportive:

10 euro/oră/sală de sport/teren de sport;

c)    În cazul închirierii de spații pentru activități publicitare:

Indoor - 3,5 euro/mp/lună;

Outdoor - 25 euro/lună/panou publicitar, de dimensiuni maxime 10 mp;

d)    În cazul închirierii spațiilor pentru activități comerciale producție/distribuție produse alimentare și non-alimentare:

1. pentru suprafețe mai mici de 50 mp - 10 euro/mp/lună;

2. pentru suprafețe între 51-200 mp - 5 euro/mp/lună;

3. pentru suprafețe de peste 200 mp - 3 euro/mp/lună;

e)    În cazul spațiilor care vor fi amenajate în interes comun (terenuri de mini-fotbal, de tenis de câmp sau altele asemenea):

1 euro/mp/lună sau 100 euro/lună/spațiu