Hotărârea nr. 48/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 48 / 2014 privind aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar ;i Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 1/2011 a educatiei naț ionale, cu modificărilșei completările ulterioare;

Ținând seama de adresa nr. 1899/29.06.2012 a Colegiului German Goethe, înregistrată cu nr. 4665/29.06.2012 la Registratura Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Luând în considerare adresa Colegiului Național „I.L. Caragiale” nr. 983/28.02.2014, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 3190/03.03.2014;

În temeiul art. 45, alin.(3) și alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă închirierea de pe țpaialiberă a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe.

Art.2. (1) Se aprobă constituirea Comisiei de identificareș i evaluare a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe, în următoarea componență:

-    Florin Nicolae Andrei Diaconescu - consilier local;

-    Cosmin Marius Fodoroiu - consilier local;

-    Ana Luiza Zvirid - consilier local;

-    Ionuț Manea - reprezentant al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

-    Cătălina Tudorache - reprezentant al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

-    Ioana Tudor - reprezentant al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

(2) Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a prețului și condițiilor de închiriere a unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe, în următoarea componență:

-    Steliana Cristina Dinu - consilier local;

-    Cati Carmen Musceleanu - consilier local;

-    Tănase Stamule - consilier local;

-    Mary - Janne Iordache - reprezentant al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

-    Florica Vîrlan - reprezentant al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

-    Reli Claudia Dinu - reprezentant al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Art.3. Se împuternicește doamna Popa Cristina, Director al Colegiului German Goethe să semneze, în numeleși pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiilor menționate la art. 2, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 26.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 48

Data: 26.03.2014