Hotărârea nr. 47/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 47 / 2014 privind implementarea Proiectului ”Valori ale culturii universale, Cetatea Sighișoara”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind implementarea Proiectului „ Valori ale culturii universale, Cetatea Sighișoara”

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,

impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.430/2001 privind Strategia pentru îmbunătățirea situației romilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă implementarea a Proiectului „Valori ale culturii universale, Cetatea Sighișoara”, în perioada 31.05-01.06.2014, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valoarea totală a proiectului este de 6.726 lei, urmând ca plățile să se facă din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector1 pentru plata ajutoarelor sociale și de urgență.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Audiențe și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consi liului Local al Sectorului 1

din data de 26.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.:    47

Data: 26.03.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 47 / 26.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

Programul Proiectului „Valori ale culturii universale ,Cetatea Sighișoara”

Z iua 31.05.2014

07.00: plecarea din fața Parcului Bazilescu

11.00: servirea gustării

14.00: sosirea în orașul Sighișoara

14.30: cazarea la Hotel Poienița

15.00: serivirea prânzului

16.30: vizitarea muzeelor Turnul cu ceas, Sala de tortură și arme medievale 19.00: servirea cinei

Z iua 01.06.2014

8.00: servire mic dejun

9.30: vizitarea Cetății Sighișoarei și turul orașului Sighișoara

12.00: servirea mesei de prânz

13.00: plecarea spre București

17.00: servirea gustării

20.00: sosirea în fața Parcului Bazilescu.

La proiect participă 36 de persoane.

Întrucât durata deplasării este de 2 zile, în prima zi persoanele vor primi o gustare în jurul orei 11.00, o masă de prânz în jurul orei 15.00, o cina în jurul orei 19.00.

A doua zi aceștia vor primi un mic dejun în jurul orei 8.00, o masă de prânz în jurul orei 12.00 și o gustare în jurul orei 17.00.

Se va asigura necesarul de apă în limita a 1.5 l/zi.

COSTUL TOTAL AL PROIECTULUI ESTE DE : 6.726 lei