Hotărârea nr. 46/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 46 / 2014 privind aprobarea desfășurării evenimentului ”Prietenul meu de altă etnie”, efectuată cu ocazia zilei internaționale a romilor

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea desfășurării evenimentului “Prietenul meu de altă etnie”, efectuată cu ocazia zilei internaționale a romilor

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.430/2001 privind Strategia pentru îmbunătățirea situației romilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu ale art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă desfășurarea evenimentului“Prietenul meu de alta etnie” în data de 08.04.2014 , conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Cheltuielile ocazionate de desfășurarea acestei activități se suportă din bugetul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Audiențe și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 26.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 46

Data: 26.03.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 46 / 26.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

Activitățile desfășurate în cadrul evenimentului “Prietenul meu de altă etnie” din 08. 04. 2014

l.Selecționarea școlilor participante:

Se vor selecționa un număr de 5 școli de pe raza sectorului 1 prin tragere la sorți. Din 28 de școli de pe raza sectorului 1 s-au extras 5: școlile nr.175, nr.177, nr. 179, nr. 180 și nr.183.

2.Contactarea Inspectoratului Școlar al Sectorului 1 în vederea obținerii sprijinului și acceptului de desfășurare a acțiunii în respectivele unități de învățământ. Apoi se vor contacta conducerile celor 5 școli generale implicate, în vederea explicării pașilor acțiunii și a responsabilității acestora în acestă acțiune. Fiecare școală va trimite câte 3 compuneri și 3 desene care vor avea ca temă “Prietenul meu de altă etnie”. Desenele vor fi realizate de către copiii de clasa a III-a, iar compunerile de către copiii din clasele a IV-a. Fiecare școală va selecționa cele mai bune lucrari și le va trimite instituției noastre până la data de 04.04.2014.

3.Formarea juriului și alegerea lucrărilor. Juriul va fi compus din persoane din cadrul instituției noastre, respectiv: Directorul General - Dănuț Ioan Fleacă, Șef serviciu - Doina Rozetty Prescură, Șef Birou Relații Interetnice - Ioana Zabarcencu. În urma analizării lucrărilor se va stabili modalitatea de repartizare a premiilor. Vor fi premiate lucrările originale care vor ilustra cât mai bine tema propusă.

Astfel vor participa 30 de copii din 5 școli de pe raza sectorului 1.

4. Organizarea expoziției și seminarul. Compunerile și desenele copiilor vor fi expuse în incinta Amfiteatrului unde vor putea fi vizionate de către invitați. În cadrul seminarului se va discuta despre semnificația acestei zile.

5. Premierea lucrărilor

Fiecare copil va fi premiat și va primi pe lângă cadouri și o diplomă de participare la această acțiune. Persoana desemnată de la fiecare școală va primi, de asemenea, o diplomă de participare și un buchet de flori.

Decernarea premiilor va avea loc în data de 08.04.2014, la ora 11.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, situat în Bd. Mareșal Averescu nr. 17.

BUGETUL ACTIVITĂȚII

2 Premii I X 300 lei 2 Premii II X 150 lei 2 Premii III X 125 lei 24 mentiuni X 100 lei 5 buchete de flori X 70 lei

T otal:

=    600    lei

=    300    lei

= 250 lei = 2.400 lei = 350 lei

3.900 lei