Hotărârea nr. 44/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 44 / 2014 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit

de Administrația Domeniului Public Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,

impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului

Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile din Ordonanța Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

În concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/25.07.2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 45, alin (1), art. 81, alin.(2), lit.e) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Statul de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/25.07.2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare si funcționare Administrației Domeniului Public Sector 1 își păstrează valabilitatea.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    44

Data: 26.03.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 44/26.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

STAT DE FUNCȚII

al Administrației Domeniului Public Sector 1

FUNCȚIA DE CONDUCERE

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

GRADUL/

TREAPTA

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

Dir. General

II

SS

1

Dir. General adj.

II

SS

1

Dir. Economic

II

SS

1

Dir. Economic adj.

II

SS

1

Șef Serviciu

II

SS

5

Șef Birou

II

SS

3

consilier juridic

IA

SS

1

consilier juridic

I

SS

3

consilier juridic

debutant

SS

1

insp. specialitate

IA

SS

22

insp. specialitate

I

SS

10

insp. specialitate

II

SS

3

auditor

IA

SS

1

auditor

I

SS

1

subinginer

IA

SSD

2

referent

IA

M

7

muncitori

calificați

I

3

muncitori

calificai

II

1

muncitori

calificați

III

6

muncitori

calificați

IV

4

șofer

I

14

muncitori

necalificați

I

4

magaziner

1

TOTAL

SALARIAȚI

96