Hotărârea nr. 42/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 42 / 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil Instituției Prefectului Municipiului București - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 privind

atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil Instituției Prefectului Municipiului

București — Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil Instituției Prefectului Municipiului București - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple;

Luând act de adresa Instituți ei Prefectului Municipiului București î nregistrate la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 6358/05.03.2014;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 se modifică și va avea următorul conținut:

„Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple din subordinea Instituției Prefectului Municipiului București a unui spațiu în suprafață de 224,73 mp, compus din suprafață utilă 200,47 m.p., suprafață tehnică 24,26 m.p., situat la etajul doi în imobilul din Piața Amzei nr. 13, sector 1, spațiu identificat potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.2. Se aprobă actul adițional la contractul de comodat încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Instituția Prefectului Municipiului București - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, conform Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 actul adițional menționat la art. 2.

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 rămân nemodificate.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    42

Data: 26.03.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.42/26.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

În baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 privind atribuirea în

folosință gratuită a unui bun imobil Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 42/26.03.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 privind atribuirea în folosițnă gratuită a unui b un imobil Instituției Prefectului Municipiului București - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple;

Luând act de adresa Institțuiei Prefectului Municipiului București înregistrate la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 6358/05.03.2014;

s-a încheiat prezentul

ACT ADIȚIONAL nr. 2

la contractul de comodat încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Instituția Prefectului Municipiului București - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența

Pașapoartelor Simple

PĂRȚILE ACTULUI ADIȚIONAL

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, cu sediul în Șos. București-Ploiești nr. 9-13, Sector 1, reprezentat prin domnul Andrei Ioan Chiliman, Primar, în calitate de comodant;

și

Instituția Prefectului Municipiului București - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, cu sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1, Corp B, Sectorul 1, reprezentată prin doamna Prefect Georgeta Gavrilă, în calitate de comodatar;

de comun acord au convenit următoarele:

Art. 2 alin. (1) din contractul de comodat încheiat în data de 28.08.2013, se modifică

și va avea următorul conținut:

5    5

„(2) Obiectul prezentului contract îl reprezintă transmiterea în folosință gratuită către

Instituția Prefectului Municipiului București - Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberareași Evidența Pașapoartelor Simple, a spațiului în suprafață de 224,73 mp, compus din suprafață utilă 200,47 m.p., suprafață tehnică 24,26 m.p., situat la etajul doi în imobilul din Piața Amzei nr. 13, sector 1, spțaiu ce este identificat și delimitat potrivit anexei la prezentul contract de comodat”.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale contractului de comodat rămân nemodificate.

Art. 3. - Prezentul act adițional va intra în vigoare începând cu data de 01.04.2014.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi.................., în două exemplare originale, câte

unul pentru fiecare parte.

COMODANT, CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

PRIN


COMODATAR

INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidenta Pașapoartelor Simple

PRIN


PRIMAR,

ANDREI IOAN CHILIMAN


PREFECT,

GEORGETA GAVRILĂ


DIRECȚIA UTILITĂTI PUBLICE

5    5

Director executiv,

PETRICĂ IONESCU


SERVICIUL ECONOMIC, ARDELEANU LILIANA CORINA


VIZAT CFP,


VIZAT CFP,

VERNESCU ANDREEA CRISTINA

SERVICIUL JURIDIC,

GHIȚĂ FLORELA ANTONELA

5


SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ

Șef Serviciu

FLORENTINA BUCȘA