Hotărârea nr. 41/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 41 / 2014 pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28..11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2014 - 2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea

rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 201 4-2015;

Având în vedere adresa Colegiului Tehnic Mecanic „Grițva”i nr. 3799/10.12.2013 înregistrate la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 34416/10.12.2013 prin care se solicită schimbarea denumirii unității de învățământ în Colegiul Tehnic „Ion Mihalache”;

Luând act de adresa Primăriei Municipiului Bucureti - Direcția Generală Dezvoltare și Investiții - Direcția Cultură, Sport, Turism - Biroul Educație Sport nr. 08/14.02.2014;

Ținând seama de adresa Școlii Postliceale Sanitare nr. 62/04.02.2014 înregistrate la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 2993/05.02.2014 prin care solicită introducerțieia dunită    e

învățământ „Școala Postliceală Sanitară - Centrul de Studii Europene Bucușrtei” în rețeaua unităților de învățământ particular pentru anul 2014-2015;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art. 81, alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică pct. 66 al Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013, după cum urmează:

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ

Sector

Nivelul

școlarizat

Adresa

Nr. telefon

66.

Colegiul Tehnic "Ion Mihalache"

1

COL TEH,

LIC VOC

Calea Griviței

nr. 363

021.224.07.70

021.224.06.05

Art.2. Se completează Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 196/28.11.2013, în sensul că după pct. 49 se introduce pct. 50 cu următorul conținut:

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Sector

Nivelul

școlarizat

Adresa

50.

Școala Postliceală Sanitară

„Centrul de Studii Europene București”

1

POS

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 27

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 rămân nemodificate.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obținerea „avizului conform” din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art.5. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    41

Data: 26.03.2014