Hotărârea nr. 40/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 40 / 2014 privind aprobarea efectuării unui audit de eficiență energetică la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării unui audit de eficiență energetică la nivelul sectorului 1 al municipiului București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;

Conform Hotărârii Guvernului României nr. 638/2007 privind deschiderea integrală a pieței de energie electrică și de gaze naturale, precum și Hotărârii Guvernului României nr. 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a energiei electrice la consumatori;

Ținând cont de:

Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, cu modifișciările completările ulterioare;

Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și tarifelor la clienții finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate;

În temeiul art. 45 alin.(1 ), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă efectuarea unui audit de eficțăienenergetică în vederea identificării posibilităților de reducere a costurilor și consumului de energie electrică.

Art.2. (1) Sectorul 1 al municipiului București va întocmi auditul menționat la art. 1 pentru toate imobilele aflate în administrarea sa dirșeictăp,entcrâut imobilele aflate în administrarea/proprietatea instituțiilor publice cu personalitate juridică aflate în subordinea sa.

(2) Concluziile auditului efectuat vor fi înaintate Primarului Sectorului 1.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numeleși pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri..

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Juridică și Resurse Umane, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din

data de 26.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    40

Data: 26.03.2014