Hotărârea nr. 4/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 4 / 2014 pentru completarea Anexei nr.2 a Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea retelei scolare de stat si particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucuresti pentru anul 2014-2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 196/28.11.2013pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 201 4-2015;

Având în vedere adresa Arhiepiscopiei Bucureștilor - Parohia Mavrogheni nr. 1/09.01.2014, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 472/09.01.2014 prin care se solicită înscrierea Grădiniței „Sfântul Dumitru Mavrogheni” în rețeaua școlară particulară pentru anul școlar 2014-2015;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013, în sensul că după pct. 48 se introduce pct. 49 cu următorul conținut:

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Sector

Nivelul

școlarizat

Adresa

49.

Grădinița „Sfântul Dumitru Mavrogheni”

1

PRE

Str. Monetăriei nr. 4

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 rămân nemodificate.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obținerea „avizului conform” din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art.4. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 30.01.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    4

Data: 30.01.2014