Hotărârea nr. 38/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 38 / 2014 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Asociația pentru Sănătate și Sport ”Mens Sana”, în vederea realizării Proiectului social - cultural ”Citius, Altius, Fortius”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privindaprobareaasocieriiConsiliului Local al Sectorului 1

cuAsociațiapentruSănătateși Sport “Mens Sana”, învederearealizarii Proiectuluisocial — cultural “Citius, Altius, Fortius”

AvândînvedereExpunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precumșiRaportul de specialitateîntocmit deServiciul de Imagine, Cultură, PresășiInformatică;

Ținândseama deRaportulComisieipentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Înconformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

VăzândAdresaAsociațieipentruSănătateși Sport “Mens Sana”, înregistrată la Sectorul 1 al municipiuluiBucurești sub nr. 5339/25.02.2014;

Întemeiul art.45,și art.81, alin.(2), lit q) și art.115, alin.(2), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrațieipublice locale, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobăasociereaConsiliului Local al Sectorului 1 cu AsociațiapentruSănătateși Sport “Mens Sana”,    învederearealizăriiProiectuluisocial - cultural “Citius, Altius, Fortius”,

destinatpromovării    unuistil de    viațăsănătosînrândulpopulațieișcolare    din Sectorul

1 șiîncurajăriiinteresuluielevilorpentruactivitățiextrașcolareprinpracticareasportuluiîncadruluneicompeti ții.

Art.2.Prezentahotărâreva intra învigoare de la data obțineriiacorduluiConsiliului General al MunicipiuluiBucurești

Art.3.PrimarulSectorului 1, Serviciul Imagine, Cultura,    PresășiInformatică,

DirecțiaManagement Economic șiServiciul Secretariat General, Audiențevor duce la îndeplinireprevederileprezenteihotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data

de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus AlexandruMoldoveanu

Nr.: 38

Data: 27.02.2014