Hotărârea nr. 37/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 37 / 2014 privind atribuirea în folosință gratuită către Inspectoratul Școlar al Municipiului București a unui spațiu în incinta Școlii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită către Inspectoratul Școlar al Municipiului București a unui spațiu în incinta Școlii Gimnaziale “Nicolae Titulescu ”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art. 2146 și urm. din Codul Civil al României;

Văzând adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București prin care solicită acordarea unui spațiu în incinta Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu;

Luând act de adresa Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” nr. 264/04.11.2013 înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 31270/05.11.2013;

În temeiul art.45, alin.(3), art. 80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă încheierea Contractului de comodat, pe o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire, în conțdiile legii , între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, conf orm contractului din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul de comodat va avea ca obiect folosința gratuită a spațiului în suprafață de 335,22 mp, situat în incinta Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”, spațiu identificat conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează directorul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze contractul de comodat având ca obiect spațiul descris la art. 1.

Art.3. Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, directorul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    37

Data: 27.02.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 37/27.02.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ - COMODAT

Î ncheiat astăzi, .../......../.........

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

5

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 prin ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE

A    W    W    A    W

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1, cu sediul/domiciliul în BUCUREȘTI, cod fiscal 26363506, telefon 021.319.32.50/021.319.32.51, fax 0213193252, număr de cont RO06TREZ70124510220XXXXX deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentată legal prin

domnul Director VLAD ROȘCA, în calitate de comodanți, pe de o parte,

Și

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI , cu sediul în strada

5    5    “

Icoanei nr. 19, Sector 2, Bucurșeti, reprezen tat legal prin domnul Inspector Școlar General Constantin Traistaru, în calitate de comodatar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Obiectul contractului îl constituie spțaiul situat în incinta Școlii Gimnaziale “Nicolae Titulescu”, cu sediul în Șos. Nicolae Titulescu, nr. 50 - 52, sector 1, București, în suprafață totală de 335,22 mp, spațiu identificat potrivit Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/27.02.2014.

II.2. Comodantul, în calitate de proprietar, în conformitate cu art. 2146 și urm. din Codul civil, împrumută comodatarului, cu titlu gratuit, spațiul ce face obiectul prezentului contract în vederea unei judicioase desfășurări a procesului de învățământ la nivelul Sectorului 1.

STAREA SPAȚIULUI

5

Comodatarul garantează că spațiul va fi menținut în bună stare, inclusiv toaletele, holurile, intrările și lifturile. În acest sens va asigura condițiile de lumină, căldură, electricitate și apă.

În exercitarea calităților sale și în interesul menținerii valorii imobilului ce face obiectul prezentului contract, comodantul poate efectua orice fel de lucrări de reparații și amenajări, după transmiterea unei notificări prealabile către comodatar.

MOBILIERUL

Comodatarul poate să mobileze spațiul în ce fel dorește, potrivit destinației înscrise în prezentul contract. Concret, comodatarul are dreptul să instaleze mobilier de birou și echipament (de exemplu, copiatoare, computere, faxuri etc.).

La terminarea contractului de comodat, comodatarul trebuie să îndepărteze cu grijă tot mobilierul și echipamentul și să readucă spațiul la aceeași stare ca la data începerii prezentului contract, exceptând uzura normală.

MODIFICAREA SPAȚIULUI

5

Comodantul poate modifica spațiul fără consimțământul prealabil al comodatarului.

ÎNCHIRIEREA

Comodatarul nu poate, în baza prezentului contract, să își asume sau exercite dreptul de proprietate asupra spațiului și să efectueze operațiuni ce au ca obiect spațiul ce face obiectul prezentului contract, să închirieze sau cesioneze spațiul vreunei persoane sau companii, fără acordul expres exprimat al comodantului.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

III.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

a)    să se îngrijească de conservarea lucrului împrumutat ca un bun proprietar și chiar mai bine decât de lucrurile sale, pe care este obligat să le sacrifice la nevoie în vederea conservării lucrului împrumutat, întrucât contractul este încheiat în interesul său;

b)    să întrebuințeze lucrul numai la destinația determinată prin natura lui sub sancțiunea plății de daune interese;

c)    să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepția întrebuințării normale și fără culpă din partea sa;

d)    să suporte cheltuielile necesare folosinței lucrului, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea zilnică a imobilului, neavând dreptul să ceară restituirea lor deoarece acestea sunt accesoriu al folosinței;

e)    să nu încredințeze lucrul cu orice titlu unei terțe persoane;

f)    să restituie la scadență lucrul împrumutat în natura sa specifică.

g)    să aducă imobilului îmbunătățirile necesare în vederea desfășurarea activității stipulate în prezentul contract (compartimentare, amenajări birouri);

h)    să suporte taxele și impozitele aferente imobilului împrumutat;

i)    să predea spațiul liber și în bună stare, la data expirării termenului contractului sau la data stabilită de părți.

III.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

a) să predea spre folosință comodatarului spațiul mai sus menționat, ulterior aprob ării prezentului contract prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1.

IV. DURATA CONTRACTULUI

IV.1. Prezentul contract de împrumut de folosință se încheie pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire în condițiile legii.

IV.2. Predarea spațiului va avea loc la data de ...................., dată la care începe executarea

contractului a cărui durată se încheie până la data de .....................

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

V.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, în cazul în care comodatarul:

•    nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la pct. III.1. din prezentul contract;

•    își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizat, printr-o notificare scrisă, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract;

•    în termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și-a executat ori își execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce-i revin în condițiile legii;

V.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

VI. NOTIFICĂRI

VI.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzute în partea introductivă a prezentului contract.

VI.2. Transmiterea notificării se poate face prin orice mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei comunicării și a textului transmis.

VI.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

VII. LITIGII

VII.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

VII.2. In cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare intanțelor competente.

VIII. CLAUZE FINALE

VIII.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante în condițiile legii.

VIII.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

VIII.3. In cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

Incheiat astăzi ......................... conform art. 1560 Cod civil, în 2 exemplare originale câte unul

pentru fiecare parte.

COMODANȚI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 prin A.U.I.P.U.S.P. - SECTOR 1, reprezentat de dl. Vlad Roșca

COMODATAR

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIUL BUCUREȘTI, reprezentat de dl. C onstantin Traistaru

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local

nr.37/27.02.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

SPAȚII ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ INSPECTORATUL ȘCOLAR AL SECTORULUI 1

Parter

• scară acces

54.34 mp

• sală arhivă

19.35 mp

Etaj 1

• holuri intrare

9,48 mp + 2,00 mp

• birou inspector specialitate + balcon

15,95 mp + 2,47 mp

• birou secretariat IDI

28,60 mp

• birou inspector IDI

18,45 mp

• sală consiliu

18,04 mp

• grup sanitar

1,26 mp

• oficiu

7,35 mp

• scară de serviciu

12,42 mp

• anexă oficiu

1,80 mp

Etaj 2

• holuri

4,80 mp + 6,00 mp + 1,70 mp

• birou inspector specialitate

9,90 mp

• arhivă

6,40 mp

• birou curierat

4,62 mp

• grup sanitar

1,62 mp

• birou secretariat MRU

15,00 MP

• hol oficiu

3,12 mp

• oficiu

6,44 mp

• nișă oficiu

2,28 mp

• birou informatizare

14,28 mp

• nișă birou informatizare

1,26 mp

• birou inspector MRU

26,04 mp

• nișă birou inspector MRU

3,36 mp

TOTAL: 335,22 MP