Hotărârea nr. 35/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 35 / 2014 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 293/25.06.2009 privind reglementarea situației contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în Str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 293/25.06.2009privind reglementarea situației contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr.18-20, sector 1, construite din fonduri proprii

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice - Compartimentul Fond Imobiliar;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293//25.06.2009 privind reglementarea situației contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii, precum și ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/08.06.2012 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii;

În temeiul art.45, alin.(1), art. 80, art. 81 alin (1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se modifică și se completează Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 293/25.06.2009 privind reglementarea situației contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr.18-20, sector 1, construite din fonduri proprii, conform Actului adițional aprobat prin Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. nr.293//25.06.2009 privind reglementarea situației contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii, precum și ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/08.06.2012 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii rămân nemodificate.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice -Serviciul Fond Imobiliar , Firma de Administrare și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consiliu lui Local al Sectorului 1

din data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 35

Data: 27.02.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.35/27.02.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

ACT ADITIONAL NR. 2

la contractul de închirire nr. ...........................................

Ținând seama de prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările

ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 293/25.06.2009 privind reglementarea situației contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/08.06.2012 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii;

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr................

privind modificarea și completarea contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii

Părțile contractante:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, titular al dreptului de administrare privind fondul de locuințe aflate în domeniul public al Municipiului București, în calitate de administrator (locator), cu sediul în București, Șos. București-Ploiești nr. 9-13, Sector 1, reprezentat de către Viceprimarul Sectorului 1, domnul................................

Și

D-na/Dl................................................................,domiciliat/ă în București, str. Munții

Tatra nr. 18-20, sc....., ap......., Sector 1, identificată cu C.I., seria ....... nr.........., în calitate de

chiriaș (locatar), al ap. ......, din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1,

de comun acord, stabilesc următoarele:

Art. 1. - Se modifică și se completează articolul 6 din contractul de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii și va avea următorul cuprins:

„Art. 6 (1) Chiriașul va plăti proprietarului o chirie de 10 lei/mp//lună calculată în conformitate cu prevederile legale, așa cum este stabilită prin fișa de calcul a chiriei, care face parte integrantă din prezentul contract.

(2) Chiria se datorează începând cu data de 01.04.2014 și se achită lunar proprietarului în numerar, în avans pentru luna următoare, la casieria firmei de administrare

cu care are contract in acest sens Sectorul 1 al Municipiului București, sau în contul bancar

nr.......deschis la..........................

(3)    Chiriașul se obligă să achite contravaloarea utilităților și/sau serviciilor, așa cum au fost calculate de către firma de administrare a imobilului.

(4)    Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate pentru fiecare zi calendaristică de întârziere începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăși totalul chiriei restante.

Ultima zi de plată a chiriei este ultima zi lucrătoare din lună.

(5)    În cazul întârzierilor la plata utilităților și /sau serviciilor, locatarul va plăti penalități de 0,5% pe zi calendaristică de întârziere, de la data scadentă, calculate la valoarea

sumelor datorate.

(6)    În caz de neplată a chiriei și/sau a contravalorii utilităților și /sau serviciilor timp de trei luni consecutiv, contractul de închiriere se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere, fără altă formalitate și fără a apela la instanțele judecătorești, prezentul contract constituind titlu executoriu pentru evacuarea chiriașului din locuință .”

Art. 2. - Refuzul chiriașului de a semna actul adițional la contract se consideră temei legal pentru rezilierea contractului de închiriere înainte de termen și evacuarea acestuia.

Art. 3 - Celelalte prevederi ale contractului de închiriere nr. ...................rămân

nemodificate.

Art. 4. - Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale cu aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

LOCATOR,

LOCATAR,


CONSIL IUL LOCAL AL SECTORULUI 1

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIN

VICEPRIMAR,

Direcția Utilități Publice

Director,

Serviciul Legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință Șef Serviciu,