Hotărârea nr. 34/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 34 / 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 2.550,46 mp situat în Piața Amzei nr. 13, Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 privind

transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea

Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 2.550,46 m.p., situat în Piața Amzei nr. 13, sector 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, piecum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 2.550,46 m.p., situat în Piața Amzei nr. 13, sector 1;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 se modifică și va avea următorul conținut:

Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 3212,80 m.p. situat în Piața Amzei nr. 13, sector 1

Art.2. Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 se modifică și va avea următorul conținut:

„Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 a spațiului cu altă destinație în suprafață de 3212,80 m.p., compus din suprafață utilă 2749,01 m.p., suprafață tehnică 332,72 m.p. și suprafață comună 131,07 m.p., situat în Piața Amzei nr. 13, sector 1”.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 rămân nemodificate.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Direcția Investiții, Direcția Utilități Publice, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din

data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 34

Data: 27.02.2014