Hotărârea nr. 33/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 33 / 2014 pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2014 - 2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3032/24.01.2014 privind schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar particular Școala Europeană București;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 201 4-2015;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 209/16.12.2013 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2013-2014;

Având în vedere adresa Școlii Europene București nr. 3419/17.02.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 4135/17.02.2014 prin care se solicită schimbarea denumirii unității de învățământ în Liceul Teoretic „Școala Europeană București”;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică pct. 23 al Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013, după cum urmează:

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Sector

Nivelul

școlarizat

Adresa

23.

Liceul Teoretic „Școala Europeană București”

1

PRI, GIM, LIC. TEO

Str. Băiculești nr. 33

Art.2. Pct. 42 al Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 se abrogă.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 rămân nemodificate.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare după obținerea „avizului conform” din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din

data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    33

Data: 27.02.2014