Hotărârea nr. 31/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 31 / 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/05.09.2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar din Sectorul 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 168/31.10.2013 privind

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 privind numirea

reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar din sectorul 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe;

Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.96, alin.(2) din Legea învățământului nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.81, alin. (2), lit.j) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.11, alin.(4), lit.c) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calității educației;

Ținând seama de art.44, alin.(2), lit.c) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.4925/2005;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.114/23.06.2012 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 10.06.2012;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar din sectorul 1;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.168/31.10.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar din sectorul 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se înlocuiește doamna Nicoleta Florentina Miu cu doamna Raluca Barbu în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice ”Ioan N. Socolescu”.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 rămân neschimbate.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, persoanele nominalizate la art.1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consiliului Local a l Sectorului 1 din data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 31

Data: 27.02.2014