Hotărârea nr. 30/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 30 / 2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Școlii Primare Smart Kids, situata în Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 22A, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliul de administrație al Școlii Primare Smart Kids, situată în Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.22A, sector 1, București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, preșciuRma portul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.5/31.01.2013 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru

anul 2013-2014;

Având în vedere adresa Școlii Primare Smart Kids nr. 201/20.02.2013, înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 4923/21.02.2014;

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se numește domnul Constantin Bortă reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Școlii Primare Smart Kids, situată în str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.22A, sector 1, București.

Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Școala Primară Smart Kids și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 30

Data: 27.02.2014