Hotărârea nr. 28/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 28 / 2014 privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman a Proiectului ”O Altă Șansă”, în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenă pentru perioada martie 2014 - februarie 2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman a Proiectului “O Altă Șansă”,

în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenă pentru perioada martie 2014-februarie 2015

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.42, alin.4, art.96, alin.2, art.112, alin.3), lit. f, p, q, art.140, alin.1), lit.a) din Legea nr.292/201 1 privind asistența socială;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului României 86/2004;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.86/26.04.2005 privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială Sector 1, cu asociații și fundații, în vederea finanțării și realizării în comun a serviciilor comunitare de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, în conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 și art.2 din Hotărârea Guvernului României nr.1153/2001;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.350/18.11.2004 privind aprobarea implementarii Proiectului “O Altă Șansă”, ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.122/27.04.2006 privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local Sector 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului “O Altă Șansă”, implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenă, pentru perioada februarie 2006-februarie 2007, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului1 nr. 72/29.03.2007 privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local Sector 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului “O Altă Șansă”, implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2007 - februarie 2008, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.84/27.03,2008 privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman a Proiectului “O Altă Șansă” în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2008-februarie 2009 și ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.40/03.02.2009 privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman a Proiectului “O Altă Șansă” în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2009-februarie 2010;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.63/25.03.2010 privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman a Proiectului “O Altă Șansă” în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2010-februarie 2011, a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.20/28.02.2011

privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman a Proiectului “O Altă Șansă”, în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2011-februarie 2012, a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.52/28.03.2012 privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman a Proiectului “O Altă Șansă”, în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2012-februarie 2013 și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/28.02.2013 privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local Sector 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman a Proiectului “O Altă Șansă” în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2013-februarie 2014;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

Luând în considerare cererea Fundației Crucea Alb Galbenă nr.315/14.02.2014, înregistrată la Complexul Multifuncțional Caraiman;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit. n) și q), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă continuarea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman, a Proiectului “O Altă Șansă”, în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2014-februarie 2015.

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Fundația Crucea Alb Galbenă și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 28

Data: 27.02.2014