Hotărârea nr. 27/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 27 / 2014 privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Mutifuncțional Caraiman

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către

Complexul Multifuncțional Caraiman

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite

și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială;

Văzând prevederile Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap- Capitolul II- Secțiunea 1- Sănătate și recuperare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.171/30.05.2008 cu privire la efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite, în regim de coplată și cu plată integrală de către Complexul Multifuncțional Caraiman, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 245/24.07.2008 privind modificarea Anexelor nr.2 și 3 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.171/30.05.2008 cu privire la efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată și cu plată integrală, de către Complexul Multifuncțional Caraiman, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1nr.64/25.03.2010privind modificarea Anexelor nr.1-3 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.171/30.05.2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.245/24.07.2008 cu privire la efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată și cu plată integrală, de către Complexul Muțilotinfaulnc Caraimanși Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.275/20.12.2012 cu privire la efectuarea de acte terapeutice stomatologice, în regim de coplată și cu plată integrală, de către Complexul Multifuncțional Caraiman;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuitede către Complexul Multifuncțional Caraiman, conform Anexelor nr. 1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privindefectuarea de acte

terapeutice stomatologice gratuit, în regim de copiată și cu plată integrală ale Complexului Multifuncțional Caraiman Multifuncționalîși vor înceta aplicabilitatea începând cu data prezentei hotărâri.

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.:27

Data: 27.02.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 27/27.02.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

CATEGORIILE DE PERSOANE CE POT BENEFICIA DE ACTE TERAPEUTICE STOMATOLOGICE GRATUITE EFECTUATE DE

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN

CRITERII DE APROBARE

pentru efectuarea de acte terapeutice stomatologice de către

Complexul Multifuncțional Caraiman

în regim GRATUIT:

- persoane cu domiciliul legal pe raza sectorului 1 București aflate în una din următoarele

situații:

1. familii/persoane care au un venit lunar egal cu salariul minim brut în plată pe economie, în plată, pentru fiecare membru de familie;

2.    persoane instituționalizate în centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform adeverinței eliberată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, din care să rezulte calitatea de persoană instituționalizată;

3.    persoane cu handicap;

4.    copii;

5.    tineri cu vârsta cuprinsă între 18-26 de ani, dacă urmează cursurile de zi ale unei instituții de învățământ acreditat, calitate dovedită cu adeverința eliberată de unitatea de învățământ;

6.    beneficiari ai legilor speciale, calitate dovedită cu certificat de revoluționar/veteran de război sau alte documente oficiale;

7.    alte cazuri aflate în evidența serviciilor de asistență socială pe baza de referire scrisă din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ( persoane fără identitate, identificate pe raza sectorului 1).

NU POT BENEFICIA DE ACTE TERAPEUTICE STOMATOLOGICE GRATUITE URMĂTOARELE CATEGORII DE PERSOANE:

1.    persoanele care nu și-au achitat obligațiile legale față de bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

2.    persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau alte activități și care nu prezintă:

- adeverință eliberată de Agenția de Ocupare a Forței de Muncă care să ateste că sunt în evidența acestora, pentru încadrare în muncă, nu au refuzat un loc de muncă și privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de aceste agențiile de ocupare a forței de muncă.

3. persoanele care dețin următoarele categorii de bunuri:

a)    Bunuri imobile:

-    clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești;

-    terenuri de împrejmuire a locuinței, curtea aferentă, precum și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană.

b)    Bunuri mobile:

-    autoturism/e și/sau motocicletă/e cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau a persoanelor dependente;

-    mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

-    autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci; rulote, autobuze, microbuze;

-    șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;

-    utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

-    utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

-    utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;

-    depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

MODALITĂȚI DE ACORDARE A SERVICIILOR

Serviciile stomatologice vor fi acordate dupăîntocmirea unui dosar aprobat de conducerea Complexului Multifuncțional Caraiman care trebuie să aibă următorul conținut minim:

-    cerere tip;

-    copii ale actelor de identitate și de stare civilă pentru titularul cererii și celelalte persoane care locuiesc și se gospodăresc împreună*.

-    acte doveditoare ale veniturilor titularului cererii (adeverință de venit, talon de pensie/șomaj, cupon alocație, etc) cu privire la veniturile brute realizate în luna anterioară includerii în program;

-    acte doveditoare privind încadrarea în grad de handicap sau în categoria beneficiarilor legilor special;

-    adeverința de elev/student cu specificarea dacă beneficiază sau nu de bursăși în ce cuantum;

-    acte doveditoare ale veniturilor realizate de către titular și membrii familiei (adeverințe de salariu, taloane de pensie, taloane ajutor social, etc) pentru beneficiarii de la punctele 1 și 7;

-    certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locale, în termen de valabilitate;

-    adeverință de venit emisă de Administrația Financiară a Sectorului 1 București în termen de valabilitate;

-    pentru persoanele care sunt apte de muncăși nu sunt încadrate în muncă, adeverință eliberată de Agenția de Ocupare a Forței de Muncăprin care săse ateste că sunt în evidența acestora, pentru încadrare în muncă, nu au refuzat un loc de muncă și privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de aceste agenții de ocupare a forței de muncă;

-    acte doveditoare sau declarative pe propria răspundere cu privire la existența/absența

depozitelor bancare.

a.    conducerea CM Caraiman poate solicita documente suplimentare sau poate dispune verificări suplimentare pe bază de anchetă socială efectuată la domiciliul solicitantului;

b.    beneficiarul are obligația de a declara în termen de 3 zile lucrătoare orice modificare în situația socio-economică a sa sau a familiei sale, modificare ce ar putea determina schimbarea condițiilor de acordare a serviciilor;

* Prin sintagma “locuiesc și gospodăresc împreună”, prevăzută la alin 2, se înțelege persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a)    locuiesc împreună în același imobil/locuință și/sau, după caz, au domiciliul ori reședința comună, înscrisă în actele de identitate;

b)    contribuie împreună la achiziționarea sau la realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora;

c)    constituie o familie, părintele/părinții care locuiește/locuiesc cu copiii lui/lor necăsătoriți. În situația în care părintele/părinții locuiește/locuiesc cu copiii lui/lor căsătoriți ori care au copii la rândul lor vor fi considerate familii separate.

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 27/27.02.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

ACTE TERAPEUTICE STOMATOLOGICE GRATUITE

COD

ACTE TERAPEUTICE

1.

Consultație

1.1

Consultație primară, stabilirea diagnosticului și elaborarea planului de tratament

1.2

Consultație secundară, diagnostic și plan de tratament complex

1.3

Model de studiu

1.4

Radiografie retroalveolară

1.5

Radiografie panoramică

2.

Terapia carierei simple

2.2

Tratamentul cariilor pe 2 suprafețe prin obturații cu compozit

2.3

Tratamentul cariilor pe 3 suprafețe prin obturații cu compozit

2.4

Aplicarea sistemelor de retenție extemporanee

2.5

Aplicarea sistemelor de retenție prefabricate (per bucată)

2.6

Finisarea și lustruirea obturațiilor/per dinte

2.7

Tratamentul hiperesteziei

3.

Tratamentul afecțiunilor pulpare

3.1

Pansamentul calmant

3.2

Coafaj indirect

3.3

Coafaj direct

3.4

Pulpectomie vitală cu obturație canal la monoradiculari (include anestezia)

3.5

Pulpectomie vitală cu obturație canal la pluriradiculari (include anestezia)

3.6

Amputație vitală

3.7

Pulpectomie devitală cu obturație canal la pluriradiculari

3.8

Tratamentul gangrenei pulpare cu obturație canal la monoradiculari

3.9

Tratamentul gangrenei pulpare cu obturație canal la pluriradiculari

3.10

Dezobturarea canalelor radiculare - per canal

3.11

Îndepărtarea corpilor străini din canale

3.12

Tratamentul perforatiilor radiculare

3.13

Aplicare de pivoți fibră de sticlă / bucată

4.

Tratamentul paradontitelor apicale

4.1

Tratamentul paradontitelor apicale acute prin drenaj endodontic

4.2

Tratamentul paradontitelor apicale acute prin drenaj endodontic + incizie mucoperiostală osteotomie transmaxilară

4.3

Tratamentul paradontitelor apicale cronice + obturație canal la monoradiculari

4.4

Tratamentul paradontitelor apicale cronice + obturație canal la pluriradiculari

4.5

Obturație la dinții devitali cu amalgam

4.6

Obturație la dinții devitali cu compozit

5.

Tratamentul afecțiunilor paradontiului marginal

5.1

Tratamentul abcesului parodontal

5.2

Echilibrarea ocuzală prin șlefuire selectivă / ședință

5.3

Contenție provizorie prin ligaturi de sârmă

5.4

Chiuretaj în câmp închis / dinte

5.5

Tratamentul aftei bucale / ședință

5.6

Tratamentul gingivo-stomatitelor / ședință

5.7

Detartraj cu ultrasunete supra și subgingival+periaj profesional

6.

Tratamente chirurgicale buco-dentare

6.1

Anestezie locală de contact

6.2

Anestezie cu infiltrație

6.3

Extracție de dinți sau resturi, de dinți monoradiculari (include anestezia)

6.4

Extracție de dinți sau resturi, de dinți pluriradiculari (include anestezia)

6.5

Extracție alveoloplastică (include anestezia)

6.6

Extracție cu alveolotomie (include anestezia)

6.7

Extracție dinți temporari (include anestezia)

6.8

Extracție la hemofilici, diabetici sau handicapați (include anestezia)

6.9*

Chiuretaj alveolar

6.10

Extracție dinți parodontici (include anestezia)

6.11

Tratamentul hemoragiei / alveolitei postextracționale

6.12

Tratamentul pericoronaritelor cu decapușonare

6.13

Tratamentul de urgență al plăgilor buco-maxilo-faciale

6.14

Imobilizarea de urgență a luxațiilor dentare

6.15

Imobilizarea de urgență a fracturilor maxilare

6.16

Reducerea luxațiilor temporo-mandibulare

6.17

Control postoperator

6.18

Tratament chirurgical in parodontite marginale

6.19

Excizie tumori bucale mici

6.20

Odontectomie canin superior

6.21

Odontectomie molar inclus

6.22

Extractie chirurgicala (inclusa anestezia)

6.23

Alveoctomie

6.24

Chiuretaj periapical

6.25

Extractie alveoplastica

6.26

Chistectomie

6.27

Extractie cu separare de radacini

7.

Tratamente protetice

7.1

Proteză acrilică parțială cu 1-7 dinți***

7.2

Proteză acrilică parțială cu peste 7 dinți***

7.3

Proteză acrilică totală***

7.4

Reparație simplă proteză acrilică

7.5

Reparație + 1 croset

7.6

Reparație + 1 dinte

7.7

Individualizarea protezelor acrilice / ședință

7.8

Reconstituire corono-radiculară

7.9

Coroană acrilică***

7.10

Coroană metalică***

7.11

Coroană metalo-acrilica***

7.12

Căptușire proteze în cabinet

7.13

Reconstituire bont în cabinet

7.14

Coroană acrilică extemporanee

8.

Activități profilactice

8.1

Consultație în cadrul dispensării (include și:

-    educație pentru sănătate bucodentară

-    determinarea indicelui de placă bacteriană

-    determinarea indicilor de inflamație parodontală)

8.2

Clătiri bucale cu soluții fluorate / ședință

8.3

Fluorizări locale cu soluții / arcadă1

8.4

Sigilări ale șanțurilor și fosetelor cu glassionometeri / dinte***

8.5

Sigilări ale șanțurilor și fosetelor cu materiale compozite / dinte

8.6

Educație pentru decondiționarea obiceiurilor vicioase / ședință

8.7

Exerciții de reeducare funcțională / ședință

8.8

Exerciții de miogimnastică / ședință

8.9

Tratament antiinflamator gingival fizioterapic

8.10

Control oncologic preventiv confirmat

8.11

Captusire 2 3

1

O procedură decontată la 3 luni

2

O procedură decontată la 6 luni

3

O procedură decontată la 5 ani