Hotărârea nr. 26/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 26 / 2014 privind transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra unor spații din incinta Complexului Multifuncțional Caraiman în favoarea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, pentru o perioadă de 5 ani

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCALAL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privindtransmitereadreptului de folosințăgratuităasupraunorspații din incinta ComplexuluiMultifuncționalCaraimanînfavoarea Direcției de SănătatePublică a MunicipiuluiBucurești, pentru o perioadă de 5 ani

VăzândExpunerea de motive a PrimaruluiSectorului 1, precumșiRaportul de specialitateîntocmit de cătreDirectorulExecutiv al ComplexuluiMultifuncționalCaraiman;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Înconformitate    cuprevederileLegii    nr. 24/2000 privindNormele de

tehnicălegislativăpentruelaborareaactlelor    normative,    republicată,    cu

modificărileșicompletărileulterioare;

VăzânddispozițiileLegii nr.213/1998 privindproprietateapublicășiregimulacesteia, cu modificărileșicompletărileulterioare;

AvândînvedereprevederileHotărâriiConsiliului Local al Sectorului 1 nr.16/12.02.2008 privindînființareaînsubordineaConsiliului Local Sector 1 a ComplexuluiMultifuncționalCaraiman, ca instituțiepublică cu personalitatejuridică;

Ținândseama de HotărâreaConsiliului Local    alSectorului    1 nr.

41/26.02.2009privindtransmitereadreptului    de folosințăgratuităasupraunorspații din

incintaComplexuluiMultifuncționalCaraimanînfavoareaDirecției de SănătatePublică a MunicipiuluiBucurești, pentru o perioadă de 5 ani;

LuândînconsiderareadresaDirecției    de SănătatePublică a MunicipiuluiBucurești

nr.245/04.02.2014, înregistrată la ComplexulMultifuncționalCaraiman sub nr.226/04.02.202014;

Întemeiulprevederilor art.45, alin.(3), coroborat cu prevederile art.115, alin.(1), lit.b)și art.124 din Legea nr. 215/2001 a administrațieipublice locale, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobătransmitereadreptului de folosințăgratuităînfavoareaDirecției de SănătatePublică a MunicipiuluiBucurești, pe o perioadă de 5 ani,pentruurmătoarelespații din incintaComplexuluiMultifuncționalCaraiman:

a)    spațiul în suprafață de 1 4,46mp, situat laparter, reprezentând camera 10;

b)    spațiul în suprafață de 1 6,42mp, situat la parter, reprezentând camera 11;

c)    spațiul în suprafață de 15,55mp, situat la parter, reprezentând camera 12, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Spațiile menționate la art.1 vor fi folosite în vederea desfășurării activităților Biroului de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile Sector 1, compartiment al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București.

Art.2. ComplexulMultifuncționalCaraimanșiDirecția de Sănătate Publică a Municipiului București vor încheia o Convenție de Colaborare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art.3.Primarulsectorului 1, Secretarulsectorului 1, ComplexulMultifuncționalCaraiman, Direcția de SănătatePublică a MunicipiuluiBucureștișiServiciul Secretariat General, Audiențevor duce la îndeplinireprevederileprezenteihotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din

data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus AlexandruMoldoveanu

Nr.:26

Data: 27.02.2014