Hotărârea nr. 25/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 25 / 2014 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor și a costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor și a costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în căminele pentru persoanele vârstnice;

Luând în considerare și prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilește costul mediul lunar de întreținere/beneficiar și costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, astfel:

a) pentru Complexul Social de Servicii Străulești:

-    costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 2.627 lei;

-    costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere este stabilit la suma de 841 lei.

b) pentru Complexul Social de Servicii Odăi:

-    costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este

stabilit la suma de 2.601 lei;

-    costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere este stabilit la suma de 886 lei.

c) pentru componenta de protecție în regim de urgență din cadrul Complexului Social de Servicii Odăi:

-    costul mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor este stabilit la suma de 976 lei.

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 25

Data: 27.02.2014