Hotărârea nr. 24/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 24 / 2014 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul

Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 268/2007 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare și prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilește costul mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar pe baza căruia se face decontarea cheltuielilor pentru serviciile sociale oferite în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 la suma de 3.862 lei.

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data

de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 24

Data: 27.02.2014