Hotărârea nr. 227/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 227 / 2014 privind situaţia juridică a Pieţei Agroalimentare Amzei

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind situația juridică a Pieței Agroalimentare Amzei

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Administrației Piețelor Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere că la data de 09.12.2013 a încetat contractul de concesiune încheiat de Administrația Piețelor în data de 30 mai 2013, având ca obiect concesionarea serviciului de operare și mentenanță a Pieței Agroalimentare Amzei, dată la care și-a produs efecte notificarea transmisă de Administrația Piețelor în data de 08.11.2013, conform căreia „prezenta constituie conform prevederilor cap.X intitulat „Încetarea contractului”, art.20, alin.(2), lit.(c) un preaviz înainte de rezilierea unilaterală a contractului, pentru nerespectarea obligațiilor asumate în acesta.”;

Luând în considerare Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 6896/10.12.2014 prin care s-a dispus evacuarea S.C. Fergoll Invest S.R.L. și S.C. Midest Energy S.R.L. care au avut calitatea de părți ale contractului de concesiune încheiat cu Administrația Piețelor Sector 1 în data de 30 mai 2013 din incinta Pieței Agroalimentare Amzei, imobil deținut în lipsa unui titlul valabil după data de 09.12.2013;

Luând act de:

Invitația nr. M1810/01.10.2014 transmisă către Societatea Fergoll Invest S.R.L. având ca obiect discutarea situației create de ocuparea fără nici un titlu a Pieței Amzei, care face parte din domeniul public al Municipiului București de către Societatea Fergoll Invest S.R.L.;

Invitația nr. M1811/01.10.2014 transmisă către Casa de Insolvența Transilvania, Filiala Ilfov SPRL având ca obiect discutarea situației create de ocuparea fără nici un titlu a Pieței Amzei, care face parte din domeniul public al Municipiului București de către Societatea Fergoll Invest S.R.L.;

Invitația nr. M1826/03.10.2014 transmisă către Societatea Midest Energy S.R.L. având ca obiect discutarea situației create de ocuparea fără nici un titlu a Pieței Amzei, care face parte din domeniul public al Municipiului București de către Societatea Fergoll Invest S.R.L.;

Notificarea nr. M1812 transmisă Casei de Insolvență Transilvania Filiala Ilfov SPRL și spre știință S.C. Fergoll Invest S.R.L. prin care s-au somat cele două entități să evacueze și să predea Pieța Agroalimentară Amzei;

Notificarea nr. M2302/03.12.2014 transmisă Societății Fergoll Invest S.R.L., Casei de Insolvență Transilvania Filiala Ilfov SPRL, Societății Midest Energy S.R.L. privind evacuarea și predarea imobilului Piața Amzei și a tuturor bunurilor mobile aferente;

Luând act de adresa Administrației Piețelor Sector 1 înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 33252/11.12.2014 privind înaintarea Procesului-verbal încheiat în data de 11.12.2014 în vederea punerii în executare a Dispoziției Primarului Sectroului 1 nr. 6896/10.12.2014;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.80 și art.81, alin.(1), coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de faptul că la data de 09.12.2013 a încetat contractul de concesiune încheiat de Administrația Piețelor în data de 30 mai 2013, având ca obiect concesionarea serviciului de operare și mentenanță a Pieței Agroalimentare Amzei dată la care și-a produs efecte notificarea transmisă de către Administrația Piețelor în data de 08.11.2013, conform căreia „prezenta constituie, conform prevederilor cap.X intitulat „ Încetarea contractului”, art.20, alin.(2), lit.(c), un preaviz înainte de rezilierea unilaterală a contractului, pentru nerespectarea obligațiilor asumate în acesta.”;

Art.2. Se ia act de evacuarea, în baza Dispoziției Primarului Sectorului 1 nr. 6896/10.12.2014, a S.C. Fergoll Invest S.R.L. și S.C. Midest Energy S.R.L. care au avut calitatea de părți ale contractului de concesiune încheiat cu Administrația Piețelor Sector 1 în data de 30 mai 2013 din incinta Pieței Agroalimentare Amzei, imobil deținut în lipsa unui titlul valabil după data de 09.12.2013.

Art.3. Se împuternicește Administrația Piețelor Sector 1 să întreprindă toate demersurile necesare în vederea unei administrări judiciase a Pieței Agroalimentare Amzei, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Art.4. Primarul sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    227

Data: 11.12.2014