Hotărârea nr. 226/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 226 / 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activitaţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare / valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată, cu modifiările şi completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008

privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare / valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată, cu modifiările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de reglementările Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art.23, alin.(1), lit.c) și alin.(2), lit.a) - c) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

În conformitate cu prevederile art.64, alin.(1), art.95, alin.(1), coroborat cu art.96, alin.(1) și art.128, alin.(1), lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2008;

Văzând normele:

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.416/31.10.2008 privind reglemetarea

activității de ridicare, transport, dfepozitare și eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spații verzi și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.34/28.02.2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spații verzi și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului București

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 95/31.05.2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spații verzi și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.170/28.09.2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spații verzi și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează art. 18 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activitații de ridicare, transport, depozitare și eliberare / valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată, cu modificări și completări, după cum urmează:

După alin. (2) se introduce un nou aliniat cu următorul cuprins :

“(3) Se deduce contravaloarea de ridicare și transport pentru autovehiculele ce vor intra în proprietatea Sectorului 1 al Municipiului București din cota de redevență de 20% pe care operatorul economic o datorează bugetului local”.

Art. 2. (1) Se modifică lit. a) punctul 2.2. din cuprinsul Cap II al Anexei 4 a Hotărârii

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare / valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare și va avea următorul cuprins:

“a) detine 3 autospeciale (cel puțin una cu posibilitatea de transport peste 3.5 tone) functionale, cu platformă, destinate acestor activitati, în dotare proprie sau închiriate si personalul aferent.”

(2) Celelalte prevederi ale Cap. II al Anexei nr. 4 rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Se completează punctul 3.2.2 din cuprinsul Cap. III al Anexei 4 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activitații de ridicare, transport, depozitare și eliberare / valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată, cu modificările și completările ulterioare și va avea următorul cuprins:

“ Spatiul de depozitare al vehiculelor ridicate va avea o capacitate de 100 locuri și va fi împrejmuit cu gard, beton/asfalt, iluminat pe timp de noapte și asigurat cu paza permanentă, în condițiile legii, care să nu permită accesul persoanelor neautorizate.”

(2) Celelalte prevederi ale Cap. III al Anexei 4 ramăn neschimbate.

Art.4. Primarul sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1 si Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    226

Data: 11.12.2014