Hotărârea nr. 223/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 223 / 2014 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pentru doamna Stănescu Manuela Isabela

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni,

în scopul achitării contravalorii chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale pentru doamna Stănescu Manuela Isabela

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 1 16/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Văzând prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 101/19.05.2014 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale;

Văzând cererea formulată de doamna Stănescu Manuela Isabela, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 51301/20.11.2014;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea de către Primarul sectorului 1 al municipiului București a unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale.

Art.2. (1) Se autorizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să efectueze plata ajutorului financiar, din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției, în baza actului administrativ emis de Primarului Sectorului 1.

(2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/24.02.2005 pentru aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social și/sau aflate în risc de marginalizare socială și prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum și modalitățile de intervenție, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, doamna Stănescu Manuela Isabela și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    223

Data: 11.12.2014