Hotărârea nr. 221/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 221 / 2014 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Stat ului defuncții alPolițieiLocale Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit

de Poliția Locală a Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederiler Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/201 1, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliția Locală a Sectorului 1 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Sectorului 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Statul de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.:    221

Data: 11.12.2014

Anexa nr. 1

la Hot ărârea Consiliului Local nr.221/11.12.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

STAT DE FUNCȚII

AL POLIȚIEI LOCALE A SECTORULUI 1

STRUCTURA

Funcție

demnitat

e

publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/Grad

Nivelul studiilor

Numele, Prenumele/vacant

temp./vacant după caz

OBSERVAȚII

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1

înalt

funcționar

public

de conducere

de execuție

de

conducere

de execuție

1

CONDUCERE (polițist local)

director general

I

S

TEMPORAR OCUPAT

2

CONDUCERE (polițist local)

director executiv

I

S

V A C A N T

3

CONDUCERE (polițist local)

director executiv

I

S

OCUPAT

4

BIROUL ANALIZE SOCIOLOGICE,

PSIHOLOGICE, PREVENIRE ȘI PROTECȚIA MUNCII

sef birou

I

S

OCUPAT

5

referent

IA

M

OCUPAT

6

muncitor

I

M

OCUPAT

7

referent

IA

M

OCUPAT

8

Compartimentul analize psihologice

consilier

I

principal

S

OCUPAT

9

insp.sp.

I

S

OCUPAT

10

Compartimentul analize sociologice

consilier

I

principal

S

OCUPAT

11

SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE UMANE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

șef serviciu

I

S

OCUPAT

12

consilier

I

principal

S

OCUPAT

13

inspector

I

asistent

S

OCUPAT

14

Biroul Licitații Contracte

șef birou

I

S

OCUPAT

15

consilier

I

principal

S

V A C A N T

16

inspector

I

asistent

S

TEMPORAR VACANT

17

consilier

I

superior

S

OCUPAT

18

referent

III

asistent

M

OCUPAT

19

referent

III

superior

M

OCUPAT

20

Biroul Resurse Umane și Pregătire Profesională

șef birou

I

S

OCUPAT

21

inspector

II

S

TEMPORAR VACANT

22

consilier

I

superior

V

OCUPAT

23

inspector

I

asistent

S

OCUPAT

24

referent

III

superior

M

OCUPAT

25

referent

IA

M

OCUPAT

26

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, SECRETARIAT, REGISTRATURĂ

șef serviciu

OCUPAT

27

inspector

I

debutant

S

OCUPAT

28

insp.spec.

I

S

OCUPAT

29

referent

I

M

OCUPAT

30

referent

II

M

OCUPAT

31

insp.spec.

IA

S

OCUPAT

32

referent

IA

M

V A C A N T

33

referent

III

superior

M

OCUPAT

34

SERVICIUL LOGISTIC

șef serviciu

S

OCUPAT

35

referent

IA

M

OCUPAT

36

muncitor

II

OCUPAT

37

munc.nec

M.N.

OCUPAT

38

muncitor

II

OCUPAT

39

referent

IA

M

OCUPAT

40

insp.sp.

II

S

OCUPAT

41

referent

IA

M

OCUPAT

42

referent

IA

M

OCUPAT

43

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN ȘI AVIZARE LEGALITATE

cons.jur.

I

superior

S

OCUPAT

44

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

45

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

auditor

I

superior

S

OCUPAT

46

auditor

I

asistent

S

V A C A N T

DIRECTIA POLITIE LOCALĂ

47

SERVICIUL INTERVENTII RAPIDE

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

48

referent

IA

M

OCUPAT

49

polițist local

I

superior

S

TEMPORAR VACANT

50

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

51

polițist local

I

principal

S

V A C A N T

52

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

53

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

54

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

55

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

56

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

57

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

58

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

59

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

60

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

61

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

62

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

63

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

64

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

65

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

66

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

67

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

68

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

69

polițist local

I

asistent

S

OCUPAT

70

Biroul Câini de Misiune

șef birou

TEMPORAR OCUPAT

71

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

72

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

73

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

74

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

75

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

76

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

77

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

78

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

79

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

80

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

81

Biroul Însoțire și Protecție

șef birou

TEMPORAR OCUPAT

82

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

83

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

84

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

85

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

86

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

87

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

88

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

șef serviciu

polițist local

I

S

TEMPORAR OCUPAT

89

consilier

I

principal

S

OCUPAT

90

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

91

polițist local

I

asistent

S

OCUPAT

92

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

93

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

94

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

95

polițist local

I

asistent

S

TEMPORAR VACANT

96

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

97

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

98

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

99

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

100

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

101

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

102

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

103

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

104

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

105

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

106

SERVICIUL 1 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

șef serviciu

polițist local

I

S

TEMPORAR VACANT

107

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

108

polițist local

I

debutant

S

OCUPAT

109

polițist local

I

debutant

S

OCUPAT

110

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

111

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

112

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

113

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

114

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

115

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

116

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

117

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

118

polițist local

III

debutant

M

V A C A N T

119

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

120

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

121

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

122

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

123

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

124

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

125

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

126

polițist local

I

asistent

S

OCUPAT

127

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

128

polițist local

III

asistent

S

V A C A N T

129

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

130

SERVICIUL 2 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

131

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

132

polițist local

I

asistent

S

OCUPAT

133

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

134

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

135

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

136

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

137

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

138

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

139

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

140

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

141

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

142

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

143

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

144

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

145

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

146

polițist local

III

deb

M

OCUPAT

147

polițist local

III

deb

M

OCUPAT

148

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

149

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

150

SERVICIUL 3 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

151

consilier

I

superior

S

OCUPAT

152

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

153

polițist local

I

asistent

S

OCUPAT

154

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

155

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

156

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

157

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

158

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

159

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

160

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

161

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

162

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

163

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

164

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

165

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

166

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

167

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

168

polițist local

III

debutant

M

OCUPAT

169

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

170

SERVICIUL DISPECERAT

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

171

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

172

polițist local

I

asistent

S

V A C A N T

173

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

174

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

175

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

176

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

177

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

178

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

179

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

180

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

181

BIROU MONITORIZARE ȘI ANALIZA INFORMAȚIEI

șef birou

V A C A N T

182

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

183

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

184

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

185

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

186

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

187

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

188

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

189

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

190

COMPARTIMENT ARMAMENT

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

191

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

192

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

193

COMPARTIMENTUL PROCEDURI ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

194

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

195

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

196

SERVICIUL PROXIMITATE ȘI ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

sef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

197

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

198

polițist local

I

debutant

S

V A C A N T

199

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

200

polițist local

I

principal

S

V A C A N T

201

referent

IA

M

OCUPAT

202

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

203

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

204

COMPARTIMENT PAZĂ ȘI BUNURI CONFISCATE

insp.sp.

IA

S

OCUPAT

205

BIROUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

șef birou

polițist local

I

S

OCUPAT

206

polițist local

I

asistent

S

TEMPORAR VACANT

207

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

208

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

209

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

210

referent

IA

M

OCUPAT

211

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

212

SERVICIUL POLITIA ANIMALELOR

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

213

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

214

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

215

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

216

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

217

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

218

consilier

I

principal

S

OCUPAT

219

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

220

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

221

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

222

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

223

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

224

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

225

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

226

muncitor

II

OCUPAT

227

muncitor

II

OCUPAT

228

BIROUL PENTRU GESTIONAREA

CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN

șef birou

polițist local

I

S

V A C A N T

229

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

230

muncitor

III

M

OCUPAT

231

muncitor

IV

OCUPAT

232

muncitor

IV

OCUPAT

233

muncitor

IV

OCUPAT

234

muncitor

IV

OCUPAT

DIRECTIA INSPECTIE

OCUPAT

235

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

236

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

237

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

238

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

239

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

240

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

241

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

242

Biroul Disciplina în Construcții

șef birou

polițist local

I

S

OCUPAT

243

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

244

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

245

referent

IA

M

TEMPORAR VACANT

246

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

247

polițist local

III

superior

M

OCUPAT

248

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

ȘI ACTIVITĂȚI COMERCIALE

șef serviciu

polițist local

I

S

OCUPAT

249

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

250

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

251

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

252

polițist local

I

superior

S

OCUPAT

253

polițist local

I

principal

S

OCUPAT

254

polițist local

I

asistent

S

OCUPAT

255

polițist local

III

principal

M

OCUPAT

256

polițist local

I

asistent

S

OCUPAT

257

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

258

polițist local

I

asistent

S

OCUPAT

259

polițist local

III

asistent

M

OCUPAT

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

227

NR. TOTAL DE ÎNALȚI FUNCȚIONARI PUBLICI

0

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

24

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

203

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

31

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

32

NR. TOTAL de posturi potrivit art.III alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare.

259

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

259


NUMELE ȘI PRENUMELE, FUNCȚIA DEȚINUTĂ ȘI SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA (în original) CONDUCĂTORULUI

AUTORITĂȚII / INSTITUȚIEI PUBLICE SOLICITANTE DIRECTOR GENERAL,

DINU TUDOREL MARIUS