Hotărârea nr. 22/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 22 / 2014 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/ copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidențial, centrele de zi (tip creșă) și în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/copilprotejat în cadrul structurilor de tip rezidențial, centrele de zi (tip creșă) și în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificărlei și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilește costul mediul lunar de întreținere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidențial, centrele de zi (tip creșă) și în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, după cum urmează:

a)    pentru componenta tip centru de plasament, inclusiv centru maternal: costul mediu lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 2.851 lei;

b)    pentru componenta centru de zi (tip creșă): costul mediu lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 1.020 lei;

c)    pentru casele de tip familial: costul mediul lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 3.593 lei;

d) pentru copilul protejat la asistent maternal profesionist, angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1: costul mediu lunar de întreținere/copil protejat este stabilit la suma de 1.991 lei.

Art.2. Pe baza costului mediul lunar de întreținere/copil protejat astfel cum este stabilit la art.1 din prezenta hotărâre, se decontează cheltuielile efectuate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 pentru serviciile sociale oferite.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    22

Data: 27.02.2014