Hotărârea nr. 219/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 219 / 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit.b), ale art.45 alin. (2), lit.

b), art.49, art.63, alin. (1), lit.c) și alin (4) lit.c), art. 81 alin. (2), lit. d), precum și ale art.115, alin. (1), lit b), alin. (3), alin. (5) și alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. “f” si “g” și art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București r. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1- 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a

exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.

313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării cheltuielilor ce revin în sarcina asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 263/2009 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării unei părți din cheltuielile aferente lucrarilor de intervenție la blocurile de locuințe de pe raza administrativă a Sectorului 1 a Municipiului București;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 pentru aprobarea programului multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București în perioada 2013-2014;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 161/20.10.2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza

ii    ~

garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București;

Potrivit prevederilor art. 14, lit. (c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luând act de:

a) expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, în calitatea sa de inițiator;

b) raportul de specialitate întocmit de Direc ț ia Management Economic împreun ă cu Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

c) oferta indicativă transmisă de reprezentații Băncii Europene de Investiții

înregistrată sub nr. 33476/07.11.2012 (a cărei traducere autorizată este prezentată în copie);

d) raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului1:

1.    nr. 162/14.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1,

2.    nr. 237/22.11.2012 privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 162/14.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1,

3.    nr. 229/31.10.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1,

4.    nr. 87/06.06.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 229/31.10.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1,

5.    nr. 231/08.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1,

6.    nr. 88/06.06.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 231/08.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1,

7.    nr. 126/28.08.2014 privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 231/08.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1,

8.    nr. 39/26.03.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termicî a imobilelor din Sectorul 1,

9. nr. 93/29.05.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferen ț i unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1. - Se înlocuiește Anexa 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului

București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza

ii    ~

garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 rămân nemodificate.

Art. 3. - Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General Audiențe, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al Municipiului București, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1, Prefectului Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.primariasector1.ro.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.:    219

Data: 11.12.2014

Anexa nr.1

la Hotararea Consiliului Local nr. nr.219/11.12.2014

Presedinte de sedinta,

Ion Brad

Esalonarea finantarii rambursabile externe in vederea finantarii unor obiective de investitii privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1

Obiectiv

Document de aprobare

Valori aprobate cu TVA

24%

lei

Valori aprobate cu TVA

24%

euro

Valoarea solicitata din credit cu TVA

24%

euro

Reabilitarea termica a unor imobile din Sectorul 1

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 162/14.08.2012 modificata de

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 237/22.11.2012

INV

528.688.790

118.980.261

136.500.000 €

C+M

457.903.749

103.050.242

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 229/31.10.2012 modificata de

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 87/6.6.2013

INV

169.210.903

38.080.493

C+M

146.627.264

32.998.149

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr.

231/08.11.2012

modificata de

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 88/6.6.2013

si

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 126/28.08.2014

INV

181.689.959

40.888.987

C+M

158.077.385

35.574.973

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 39/26.03.2014

INV

73.623.105

16.479.336

C+M

61.678.001

13.805.617

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 93/29.05.2014

INV

64.181.989

14.363.237

C+M

53.795.098

12.036.458