Hotărârea nr. 218/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 218 / 2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 privind aprobarea programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București pentru perioada 2013 - 2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 privind aprobarea programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București pentru perioada 2013 -2014

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit.b), ale art.45 alin. (2), lit. b), art.49, art. 63, alin. (1), lit.c) și alin (4) lit.c), art. 81 alin. (2), lit. d), precum și ale art.115, alin. (1), lit b), alin. (3), alin. (5) și alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. “f” și “g” și art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării cheltuielilor ce revin în sarcina asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 263/2009 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării unei părți din cheltuielile aferente lucrărilor de intervenție la blocurile de locuinte de pe raza administrativă a Sectorului 1 a Municipiului București;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de:

a) expunerea de motive a Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, în calitatea sa de inițiator;

b) raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic împreună cu Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

c) raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

Constatând necesitatea de a prelungi perioada de implementare a programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTAR ĂȘ TE:

Art. 1. - (1) Se modifică perioada de implementare a programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București, respectiv 2013 - 2017.

(2) Orice mențiune făcută în cuprinsul Hotărârii Consiliului L ocal al Sectorului 1 nr. 233/ 2012 cu privire la perioada programului de reabilitare termică se modifică în consecință.

Art. 2. - Se înlocuiește Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 privind aprobarea programului local multianual de creștere a

performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București

pentru perioada 2013 - 2014, potrivit anexei nr. 1 a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 rămân nemodificate.

Art. 4. - Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General Audiențe, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al Municipiului București, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1, Prefectului Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.primariasector1.ro.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,


Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.:    218

Data: 11.12.2014

Anexa nr. 1

la Hotararea Consiliului Local nr.218/11.12.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

Eșalonarea finanțării rambursabile externe în vederea finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 pentru perioada 2013-2017

Obiectiv

Document de aprobare

Numar

de

blocuri

Valori aprobate cu TVA

24%

lei

Valori aprobate cu TVA

24%

euro

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr.

162/14.08.2012

modificata de

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr.

INV

528.688.790

INV

118.980.261

210

C+M

457.903.749

C+M

103.050.242

237/22.11.2012

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr.

229/31.10.2012

modificata de

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr.

INV

169.210.903

INV

38.080.493

100

C+M

146.627.264

C+M

32.998.149

87/6.6.2013

Reabilitarea termica a unor

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr.

231/08.11.2012 modificata de

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr.

INV

181.689.959

INV

40.888.987

100

imobile din

Sectorul 1

88/6.6.2013

si

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 126/28.08.2014

C+M

158.077.385

C+M

35.574.973

INV

73.623.105

INV

16.479.336

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr.

50

39/26.03.2014

C+M

61.678.001

C+M

13.805.617

INV

64.181.989

INV

14.363.237

Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr.

50

93/29.05.2014

C+M

53.795.098

C+M

12.036.458

INV

1.017.394.746

INV

228.792.314

TOTAL

510

C+M

878.081.497

C+M

197.465.439