Hotărârea nr. 217/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 217 / 2014 privind aprobarea convenţiei de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru Administraţia Pieţelor Sector 1, precum şi constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂREA

privind aprobarea convenției de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al Municipiului București pentru Administrația Piețelor Sector 1, precum și constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Management Economic;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu art.64 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere prevederile art.41, alin.(4) și art.43, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de:

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 103 din 25.07.2013 privind aprobarea garantării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe, contractată de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții “Constituire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 136 din 06.09.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 103 din 25.07.2013 privind aprobarea garantării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe, contractată de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții “Constituire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 102 din 25.07.2013 privind aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne și/sau externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții “Constituire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 135 din 06.09.2013 pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 102 din 25.07.2013, privind aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne și/sau externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții “Constituire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”;

-    Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr 3590 din 12.05.2014;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), lit.b), art.63, alin.(1), lit.e), art.81, alin.(2), lit.d), precum și ale art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și ompletările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă un comision de fond de risc de 1,55% din valoarea împrumutului contractat de

Administrația Piețelor Sector 1. Acesta va putea fi actualizat în funcție de legislația incidență în materie apărută pe parcursul derulării contractului.

Art.2. (1) Se aprobă Convenția de garantare a împrumutului de 56.231.460 lei, contractat de Administrația Piețelor Sector 1 de la Raiffeisen Bank SA prin contractul de facilitate de credit la termen nr. 830/17.09.2014, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    Părțile convenției sunt: Sectorul 1 al Municipiului București, în calitate de Garant, persoană juridică română, cu sediul în București, Șos București-Ploiești, nr 9-13, Sectorul 1 și Administrația Piețelor Sector 1, în calitate de Garantat, persoană juridică română, cu sediul în București Str. Luncani nr.5, Sector 1.

(3)    Se împuternicește domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul sectorului 1 al municipiului București, să semneze pentru și în numele Garantului - Sectorul 1 al Municipiului București, convenția de garantare prezentată la alin.(1) și alin. (2).

Art.3. Primarul sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    217

Data: 11.12.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 217/11.12.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

CONVENȚIE

de garantare de către Sectorul 1 al Municipiului București a unui împrumut contractat de către Administrația Piețelor Sector 1, în valoare de 56.231.460 lei

Încheiată în baza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a Hotărârii Consiliului Local Sector1 nr. 136 din 06.09.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 103 din 25.07.2013 privind aprobarea garantării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe, contractată de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții “Constituire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”,

Sectorul 1 al Municipiului București, în calitate de “GARANT”, persoana juridică română, cu sediul în București, Șos. București-Ploiești, nr 9-13, Sector 1, reprezentată de domnul Andrei Ioan Chiliman, în calitate de Primar, garantează un împrumut în valoare de 56.231.460 lei contractat de Administrația Piețelor Sector 1, în calitate de “GARANTAT'”, persoană juridică română, cu sediul în București Str. Luncani nr.5, Sector 1, reprezentată de domnul Robert Daniel Nițu, în calitate de Director General.

Art. l: Valoarea și obiectul garanției

1.1.    Garantul garantează rambursarea împrumutului în valoare de 56.231.460 lei acordat Administrației Piețelor Sector 1 de către Raiffeisen Bank S.A, inclusiv dobânzile, spezele și comisioanele aferente, conform prevederilor contractului de facilitate de credit la termen nr. 830 din 17.09.2014, referitor la obiectivul de investiții “Constituire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”.

Prezenta convenție constituie titlu executoriu fără îndeplinirea altor formalități.

Art. 2: Garanții

2.1.    Garantatul se angajează irevocabil și necondiționat față de Garant să îndeplinească următoarele:

2.1.1.    Să utilizeze împrumutul numai pentru scopurile prevăzute în Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 135 din 06.09.2013, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 102 din 25.07.2013 privind aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne și/sau externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții “Constituire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”.

2.1.2.    Să achite la scadență ratele de capital, dobândă, spezele și comisioanele aferente, precum și alte cheltuieli conform prevederilor contractului de facilitate de credit la termen nr. 830/17.09.2014 . În cazul în care garantatul nu își va achita la scadență ratele de împrumut, dobândă, spezele și comisioanele aferente și Garantul va achita sumele datorate de Garantat în baza contractului de facilitate de credit la termen nr.830/17.09.2014 atunci, Garantatu1 va plăti Garantului, pe lângă sumele datorate și dobânzile și penalitățile de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale pentru orice sume platite ca urmare a executării garanției emise de Garant.

2.1.3.    Să înștiințeze în scris Garantul cu 15 zile lucrătoare înainte de data scadenței despre imposibilitatea constituirii parțiale sau totale a sumelor necesare pentru platăa obligațiilor din contractul de facilitate de credit la termen nr. 830/17.09.2014.

2.1.4.    Să facă toate demersurile și să întreprindă orice măsură considerată necesară sau utilă în scopul asigurării resurselor necesare pentru achitarea împrumutului, precum și a oricăror altor sume care sunt datorate, conform contractului de facilitate de credit la termen nr.830/17.09.2014.

2.1.5.    Să suporte toate cheltuielile pe care Garantul le va face în cazul în care garantatul nu își va onora la timp obligațiile decurgând din prezenta convenție în contractul de facilitate de credit la termen nr. 830/17.09.2014.

2.1.6.    Să comunice anual Garantului lista cuprinzând conturile și băncile la care are deschise aceste conturi, să anunțe în prealabil, în cazul în care intenționează să transfere și/sau să deschidă un nou cont la o altă bancă.

2.1.7.    Să transmită cu promptitudine Garantului, la termenele stabilite, toate datele și informațiile solicitate de acesta, din care să rezulte:

-    situația patrimonială pe bază de bilanț, aprobat cu precizarea patrimoniului liber de orice sarcină pe perioada rambursării împrumutului, situația indicatorilor economico-financiari și a contului de profit și pierderi.

-    alte obligații de plată decurgând din împrumuturi interne sau exteme, actuale sau viitoare, eșalonate conform scadențelor de rambursare (dacă este cazul).

-    datele privind modul în care a onorat plățile datorate la fondul de risc, la termenele și în condițiile stabilite, în conformitate cu prevederile legale și cu cele cuprinse în prezenta convenție.

2.1.8.    Informarea trimestrială (până la data de 25 a lunii următoare pentru trimestrul încheiat) a Garantului asupra stadiului realizării proiectului, a tragerilor și a plăților efrectuate la împrumut.

2.1.9.    Informarea Garantului și solicitarea amendării prezentei convenții în cazul intenției de divizare a patrimoniului Garantului, urmare a acțiunii de privatizare, sau a oricărei modificări în statutul juridic al acestuia.

2.1.10.    Informarea Garantului asupra oricărei intenții de modificare a contractului de facilitate de credit la termen nr. 830/17.09.2014, precum și solicitarea acordului scris al acestuia în cazul unor astfel de măsuri.

Art.3: Comision

3.1. Garantatul va plăti un comision de risc de 1,55% din valoarea totală a creditului, reprezentând 843.472 lei.

3.2. Suma va fi achitată în 24 rate lunare, după cum urmează: 23 rate lunare egale, în

valoare de 36.300 lei și rata lunară 24, în valoare de 36.688 lei, în contul IBAN ............................................, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, începând cu ianuarie 2015.

3.3. În cazul în care Garantatul nu achită comisionul de risc la termenele angajate, Garantul este îndreptățit să pretindă Garantului dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale.

Art.4: Cazuri de culpă

4.1.    Culpa se constată și se apreciază în conformitate cu legislația în vigoare din România. Garantatul răspunde în cazul în care:

a)    nu achită la scadență datoriile sale față de garant, așa cum au fost ele stipulate în prezenta convenție și în alte documente ce au legătură directa cu aceasta;

b)    întrerupe fără o prealabilă notificare către Garant operațiunile pentru care a contractat creditul intern;

c)    efectuează fără avizul garantului alte operațiuni decât cele care au stat la baza contractării împrumutului, modificând unilateral destinația acestuia;

d)    fumizează garantului date incomplete sau false cu privire la situația    economico-

financiară, prezentând documente, acte informative contrafăcute ori declarații semnate de persoane neabilitate în acest sens de societate;

e)    împiedică prin orice act decizia cu caracter specific ori general sau orice alt document al organelor de conducere proprii, executarea în totalitate ori în parte a prezentei convenții;

f)    încearcă prin orice mijloace (conturi bancare la alte bănci decât cele declarate garantului) să se sustragă achitării datoriilor scadente și a celorlalte obligații față de garant.

Art.5: Litigii

5.1.    Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenții vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă.

5.2.    În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe aceasta cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art.6: Amendamente

6.1.Orice modificare sau revizuire a acestei convenții se va face în scris cu acordul părților și cu respectarea legislației în vigoare.

Art.7: Valabilitatea

7.1.    Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării acesteia.

7.2.    Convenția rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a contractului de facilitate de credit la termen nr. 830/17.09.2014 și își încetează valabilitatea odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor de plată rezultând din această convenție și din contractul de facilitate de credit la termen nr. 830/17.09.2014.

7.3.    Prezenta convenție este redactată în două exemplare, fiecare având valoare de

original și a fost încheiată în București, la data de ......................

GARANT, GARANTAT,

Sectorul 1 al Municipiului București

Administrația Piețelor Sector 1