Hotărârea nr. 215/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 215 / 2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru

construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-Raportul nr. 28/10.12.2014 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizele nr. 21/16/09.12.2014, 21/18/09.12.2014,

21/20/09.12.2014, 21/21/09.12.2014, 13/37/06.08.2014, 20/13/18.11.2014, 20/11/18.11.2014, 20/20/18.11.2014, 21/19/09.12.2014 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administrației publice locale;

-    Avizele Comisiei de circulație PMB si Comisiei de Precoordonare Retele - PMB

Ținând seama de prevederile:

-    Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.269/21.12.2000;

-    Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare și conținutul documentațiilor prevăzute la art.2, alin.(2) și art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

-    Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

-    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.”e”, art.81 , alin. (2), lit. “i” și art.1 15, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planurile Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenurile situate în Sectorul 1 al Municipiului București, precum și Rapoartele de informare si consultare a publicului pentru documentatiile de urbanism prevazute in Anexa nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și conține 9 poziții.

Art.2. Planurile Urbanistice de Detaliu reprezintă regulament de urbanism și nu dau dreptul de construire până la obținerea autorizațiilor de construire.

Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4. Planurile Urbanistice de Detaliu sunt valabile până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Șef al Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    215

Data: 11.12.2014