Hotărârea nr. 214/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 214 / 2014 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 14563/19.04.2012 încheiat între domnul Lungu Corneliu şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 14563/19.04.2012 încheiat între domnul Lungu Corneliu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22-decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public;

Luând în considerare contractul de închiriere înregistrat sub nr. 14563/15.04.2012 încheiat între domnul Lungu Corneliu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Văzând cererea nr. 54546/09.12.2014 formulată de domnul Lungu Corneliu privind actualizarea cuantumului chiriei lunare pentru spațiul închiriat conform Contractului de închiriere înregistrat sub nr. 14563/2012;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu art.115, alin (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 14563/19.04.2012, încheiat între domnul Lungu Corneliu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 pentru modificarea art. 5 din contract, în sensul actualizării cuantumului chiriei lunare aferente spațiului deținut cu chirie de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în imobilul din Calea Dorobanților nr. 187, Sector 1, precum și acordarea acestuia de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014, respectiv 24 iunie 2014.

Art.2. Se împuternicește Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să semneze Actul adițional nr. 1 la contractul de închiriere menționat la art. 1.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, domnul Lungu Corneliu și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    214

Data: 11.12.2014