Hotărârea nr. 213/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 213 / 2014 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1,

prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Caritas București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea Asociației Caritas București nr. 1271/28.11.2014, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 53094/28.11.2014;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n) și ale art.115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă continuarea colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Caritas București, în scopul implementării Proiectului „Centrul cu module de tip familial Casa Sf. Ioan”.

Art.2. În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, se împuternicește Primarul Sectorului 1 al municipiului București să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenția de Colaborare care se va încheia între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Caritas București, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Asociația Caritas București și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    213

Data: 11.12.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 213/11.12.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

CONVENȚIE DE COLABORARE

Încheiată între:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, reprezentat prin Primarul Sectorului 1 al municipiului București, dl. Andrei Ioan CHILIMAN, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (D.G.A.S.P.C. Sector 1) cu sediul în București, Sector 1, B-dul Mareșal Averescu, nr. 17, reprezentată prin dl. Dănuț Ioan FLEACĂ, în calitate de Director General,

și

Asociația Caritas București, cu sediul în Str. Gheorghe Pripu nr. 22-36, Sector 1, București, telefon: 021/233.21.34, fax: 021/233.21.36, având codul de înregistrare fiscală 4849743, contul nr. RO57 BACX 0000 0030 0505 9000, reprezentată prin dl. Eugen Stefan STEFANESCU, în calitate de Director,

în următoarele condiții:

ART. 1. Obiectul CONVENȚIEI

Obiectul Convenției îl constituie colaborarea în vederea implementării Proiectului de interes public al Asociației Caritas București „Centrul cu module de tip familial Casa Sf. Ioan”.

ART. 2. Obligațiile Asociației Caritas București

Să coordoneze desfășurarea în condiții optime, cu respectarea standardelor obligatorii pe tipuri de servicii, a activităților de educare și îngrijire cu beneficiarii din Proiect;

Să asigure resursele financiare pentru acoperirea costurilor de personal necesar pentru buna funcționare a Complexului;

Să asigure resursele financiare pentru acoperirea costurilor prevăzute în Anexa Bugetul Proiectului;

Să permită unui psiholog angajat al D.G.A.S.P.C Sector 1 să evalueze periodic beneficiarii din cadrul Proiectului;

Să transmită rapoarte asupra activității desfășurate în cadrul Proiectului la solicitarea D.G.A.S.P.C Sector 1;

Să pună la dispoziția D.G.A.S.P.C Sector 1 deconturile justificative (copie conform cu originalul);

Să promoveze cooperarea cu D.G.A.S.P.C Sector 1 prin toate mijloacele avute la dispoziție și în materialele sale informative și de prezentare;

Să respecte principiul transparenței, confidențialității informațiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor precum și al interesului lor superior;

Să respecte legislația în vigoare și standardele minime obligatorii în domeniul serviciilor oferite în acest Proiect.

ART. 3. Obligațiile Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Să deconteze cheltuielile directe/copil privind îngrijirea copiilor ai căror părinți au domiciliul pe raza Sectorului 1 sau pentru care Primarul Sectorului 1 exercită drepturile părintești, în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare, conform bugetului anexă;

Să desemneze un psiholog care va efectua evaluări periodice ale beneficiarilor din Proiect (beneficiari ai căror părinți au domiciliul pe raza sectorului 1 sau pentru care Primarul Sectorului 1 exercită drepturile părintești);

Să respecte principiul transparenței, confidențialității informațiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor precum și al interesului lor superior;

Să respecte legislația în vigoare și standardele minime obligatorii în domeniul serviciilor oferite prin acest Proiect;

Să achite contravaloarea cheltuielilor pe baza deconturilor justificative și a prezenței zilnice, prezentate de Asociație, în perioada 24-31 a fiecărei luni și pentru luna anterioară, cu respectarea prevederilor Ordinul 2281/ 2009.

ART. 4. Obligații comune

Cele 2 părți convin asupra obligației de evaluare a parteneriatului prin raportare intermediară la 6 luni de la data semnării parteneriatului și raportare finală.

Raportările menționate constau în punerea la dispoziția D.G.A.S.P.C Sector 1 a rapoartelor narative și financiare.

Evaluarea va fi realizată de o echipă alcătuită de comun acord din reprezentanții celor 2 părți semnatare ale Convenției.

ART. 5. Durata CONVENȚIEI

Prezenta Convenție intră în vigoare la data semnării ei și este valabilă pe o perioadă de 1 (unu) an, cu posibilitatea prelungirii ei.

ART. 6. Dispoziții finale

Prezenta Convenție poate fi modificată, completată sau stinsă la inițiativa oricărei dintre părți și cu acordul părților.

Modificările și completările se vor constitui prin acte adiționale, protocoale și anexe explicative care vor face parte integrantă din prezenta Convenție.

În caz de forță majoră, așa cum este definită prin lege, părțile sunt exonerate de orice răspundere contractuală.

Această Convenție a fost încheiată în limba română, în trei exemplare, semnate de persoanele nominalizate mai sus, toate exemplarele având aceeași valoare juridică.

Consiliul Local al Sectorului 1 DGASPC Sector 1,

Asociația Caritas București,

Eugen Ștefan Ștefănescu-Director

Gabriela Dușa-Director Economic


Andrei Ioan Chiliman - Primar

Remus Alexandru Moldoveanu -Secretar

Dănuț Ioan Fleacă - Director General DGASPC Sector 1

Daniela Niță - Director General Adjunct Economic

Avizat,

Șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane Silvia Cristina Gâju

ANEXA 1 - BUGET

ASOCIAȚIA CARITAS BUCUREȘTI

CENTRUL CU MODULE DE TIP FAMILIAL "CASA SF IOAN"

Denumire

cost mediu’ (copil/luna) Asociația Caritas București

Cheltuieli propuse pentru a fi acoperite j de DGASPC sector 1 ,

(copiLIuna)

reparații si întreține,e (clădiri, echipamente, terenun)

6 e

dotare inițiala si inlocuire obiecte de inventar

0I?

Ote

hrana    ' ""

550 le

460 e

materiale igienico-sanitare

50 le

40 ie

îmbrăcăminte (achiziția se va face de 3 ori/an, costul total pe an fiind de 1.200

lei/an/copil)

150 lei

ICC ie j

rechizite

50 iei

»*i

bani de buzunar

Olei

26 ie

activitati si evenimente, materiale cultural-sportive, vacanta anuala

1S7 lei

Ole

servicii specializate: medicale-consultatii de specialitate nedecontate prin Casa

de Asigurări, psihoterapie, frizerie, etc.

200 lei

200 te

alimentare apa, salubrizare

120 lei

electricitate

60 lei

40 le

consum gaz menajer

190 lei

S2 le

servicii diverse (deratizare, sistem de siguranța clădiri etc)

Olei

Oe

medicale (inclusiv asigurarea personalului)

50 lei

0 tej

transport

30 lei

Ole

carburanți, consumabile si reparații mijloace de transport

20 lei

Otel

salarii

1.542 lei

Otel

telecomunicații

20 lei

Cte

cheltuieli administrative diverse (rechizite de birou, taxe si impozite diverse, asiqurari clădiri, publicitate)

50 lei

Ote

cheltuieli pentru reintegrarea in familie

20 lei

0 le:

Total Costuri

3.625 lei

1.000 lei

Costul total / luna pentru un copil care beneficiază de servicii sociale desfășurate in cadrul Centrului cu module de tip fam:, a Casa Sf. loan, al Asociației Caritas București este de 3625 lei. t

Contribuția DGASPC-lui sector 1 (2015 - 2016) va reprezenta 27,59 % din costul per copil / luna găzduit la Casa Sf. loan

Contribuția Caritas va fi de 72,41 % din costul total per copil / luna


Director General DGASPC SECTOR 1

Danut loan Fleaca

Director Economic,

Daniela Nita

Avizat,

Sef Serviciu,

Cristina Gaju