Hotărârea nr. 212/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 212 / 2014 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1,

prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația SOS Satele Copiilor România

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de solicitarea Asociației SOS Satele Copiilor România nr.780/24.11.2014, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 52054/25.11.2014;

Având în vedere Proiectul Convenției de Colaborare ce urmează a fi încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația SOS Satele Copiilor România, în vederea continuării derulării în parteneriat a activităților de asistență socială;

Văzând Certificatul de Acreditare Seria AF nr. 000431, emis la data de 15.04.2014 de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;

Ținând seama de Raportul de activitate pentru anul 2014 elaborat de SOS Satele Copiilor România-SOS SAtul Copiilor București;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(1), lit.n) și art.115, alin (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă continuarea colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația SOS Satele Copiilor România.

Art.2. În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, se împuternicește Primarul Sectorului 1 al municipiului București să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenția de Colaborare care se va încheia între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația SOS Satele Copiilor România, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Asociația SOS Satele Copiilor România, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    212

Data: 11.12.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 212/11.12.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

CONVENȚIE DE COLABORARE

Încheiată între:

Asociația SOS Satele Copiilor România, cu sediul în București, str. Calea Floreasca nr.

165, Sector 1, reprezentată de d-na Mirela Carmen Lavric, Director General;

și

Consiliul Local Sector 1, prin Primarul Sectorului 1, dl. Andri Ioan Chiliman, prin

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu sediul în București, B-dul Mareșal Averescu, nr. 17, Sector 1, București, reprezentată de d-nul Dănuț Ioan Fleacă, Director General;

În conformitate cu :

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări

O.U.G. nr.68/ 2003, privind serviciile sociale, cu modificări și completări

HG nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale

HG nr. 1440/2004 privind condițiile și procedura de licentiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi,

HG nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistenta socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare

HG nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale,

Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

Ordinul nr. 286/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial

HG nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi

Hotarirea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltueli aferente drepturilor prevăzute de art. 129, alin. 1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Obiectul convenției:

Art. 1. Prezenta convenție de colaborare se încheie între Consiliul Local Sector 1 prin D.G.A.S.P.C. sector 1 și Asociația SOS Satele Copiilor România în scopul:

Prevenirii separării copilului de familia sa prin servicii destinate dezvoltării abilităților părinților pentru conștientizarea nevoilor copilului de a crește și de a se dezvolta într-un mediu familial protector și stabil din punct de vedere emoțional, prevenirea neșcolarizării copilului și/sau prevenirea abandonului școlar al copilului, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Plasamentului copiilor lipsiți temporar sau definitiv de ocrotirea părinților lor, aflați pe raza administrativ- teritorială a sectorului 1;

Stabilirii atribuțiilor părților și relației de colaborare între acestea pentru implementarea metodei managementului de caz pentru beneficiarii care fac obiectul prezentei convenții.

Obligațiile părților:

Art. 2 Drepturi și obligații comune ale părților

Să colaboreze în vederea promovării și respectării drepturilor copilului, precum și a interesului superior al beneficiarilor;

Să colaboreze în vederea acordării, inițierii și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor pentru protecția copilului, în funcție de nevoile comunității locale;

Să colaboreze pentru promovarea alternativelor de îngrijire de tip familial la protecția instituționalizată de tip rezidențial;

Să se informeze reciproc cu privire la procedurile de lucru care privesc partenerul și, după caz, să le îmbunătățească în vederea atingerii scopului prezentei convenții, cu respectarea legislației în vigoare;

Să răspundă în timp util solicitărilor partenerului, să solicite și/sau să răspundă solicitărilor în ceea ce privește organizarea de întâlniri de lucru pe caz sau care au ca scop îmbunătățirea colaborării;

Să realizeze în comun acțiuni, activități, proiecte comune la care să participe beneficiari și/sau angajați ai părților;

Să realizeze în comun, evaluările diferitelor acțiuni realizate împreună.

Art. 3 SOS Satele Copiilor România se obligă:

Să acorde servicii de îngrijire de tip familial pentru copiii cu măsură de protecție specială plasament: găzduire, hrană, cazarmament, suport emoțional, consiliere psihologică, educație, asistență școlară, consiliere profesională, socializare și petrecerea timpului liber.

Să preia copii lipsiți de îngrijirea părintească ai caror parinti au domiciliul pe raza sectorului 1, la propunerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu respectarea legislației în vigoare și a criteriilor de admisie ale asociației (criterii enunțate în anexa 1) și cu acordul scris al SOS Satele Copiilor România înaintat Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 1/ Instanței Judecătorești;

Să acorde serviciile sociale respectând standardele de calitate privind serviciile sociale;

Să prezinte raportul de activitate al SOS Satele Copiilor Romania anual, precum și alte documente stipulate în legislație, necesare reevaluării situației copiilor și familiilor asistate, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Să acorde sprijinul pentru derularea altor activități stabilite de comun acord, cu respectarea statutului SOS Satele Copiilor Romania și în limita disponibilităților resurselor sale (seminarii, mese rotunde, evenimente pentru copii și părinți);

Să furnizeze servicii de prevenire a separării copilului de familia sa prin intermediul SOS Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți București din cadrul SOS Satele Copiilor România, prin consiliere socială individuală, consiliere de grup cu părinții și copiii/adolescenții, consiliere vocationala, activități socio-educative pentru copii precum și acordarea de ajutor financiar/material lunar în funcție de nevoile identificate ale familiilor pentru cazurile deferite de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 prin Serviciul de Prevenire a Separării Copilului de Familie;

Să solicite Directorului General al DGASPC Sector 1 emiterea unei dispoziții de numire a unui/unor manageri de caz din cadrul asociației pentru beneficiarii protejați de aceasta în cadrul SOS Satul Copiilor București, cu respectarea condițiilor legale;

Să respecte și să promoveze toate drepturile copiilor, conform Legii nr. 272/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;

Să informeze DGASPC Sector 1 în situația în care se are în vedere plasamentul în cadrul SOS Satul Copiilor București al unui copil cu domiciliul în alt județ/sector;

Să transmită către Departamentul Financiar al DGASPC Sector 1 deconturile justificative privind costurile financiare implicate in cadrul proiectelor derulate.

Art. 4 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 se obligă să:

Să respecte criteriile de admisie ale asociatiei (anexa 1) pentru integrarea copiilor defavorizati in cadrul proiectului SOS Satul Copiilor Bucuresti;

Să respecte criteriile de admisie ale Asociației (anexa 3) pentru integrarea copiilor defavorizati si familiilor (parinti care au domiciliul pe raza sectorului 1) acestora in cadrul proiectului SOS Centru de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti Bucuresti;

Să facă demersurile necesare pentru obtinerea acordului scris al asociatiei, in vederea preluarii pentru asistare in cadrul SOS Centru de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti Bucuresti a copiilor si familiilor (cu domiciliul pe raza sectorului 1) in dificultate identificate de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 1 prin Serviciul Prevenire a Separarii copilului de Familiei, cu respectarea si aplicarea legislatiei primare si secundare aflate în vigoare;

Să facă demersurile necesare pentru obtinerea acordului scris al asociatiei , precum si a avizului Comisiei pentru Protectia Copilului sectorului 1/instanței judecătorești competente, in vederea plasamentului unui copil din sectorul 1 in SOS Satul Copiilor Bucuresti;

Să introducă Asociația ca parte (pârât) în acțiunea adresată instanței competente pentru stabilirea plasamentul copiilor proveniți din sectorul 1;

Să înainteze către Asociația SOS Satele Copiilor România dosarul copilului însoțit de Hotărârea C.P.C. (original)/SC (legalizată);

Să suporte suma de 1000 lei/lună pentru fiecare copil și tânăr provenit din sectorul 1, ai caror părinți au domiciliul pe raza sectorului 1 și pentru copiii referiți de către DGASPC sector 1 ai căror părinți sunt decedați și care au avut anterior domiciliul pe raza sectorului 1, reprezentând costurile parțiale de întreținere ale copiilor în SOS Satul Copiilor București și Comunitățile de Tineri București, diferența fiind suportata de SOS Satele Copiilor România;

Să sprijine copiii și tinerii plasați la Asociație în vederea furnizării de servicii de specialitate pentru copii și tineri prin intermediul Complexului de Servicii Sfânta Ecaterina;

Să suporte suma de 50 lei /lună pentru fiecare copil, ai căror părinți au domiciliul pe raza sectorului 1, care beneficiază de serviciile Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți București;

Să organizeze și să participe la întâlniri periodice cu scop informativ și metodologic;

Să numească prin dispoziția Directorului General Adjunct un manager de caz/manageri de caz, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislație;

Să primească date și informări despre activitatea partenerului;

Să monitorizeze modul de implementare a managementului de caz;

Să răspundă solicitărilor partenerului în interesul superior al copilului și în vederea respectării și promovării drepturilor acestuia.

Art. 5 Amendamente

Părțile au dreptul, pe durata derulării convenției, de a conveni modificarea clauzelor acesteia prin act adițional;

Pe masura ce cuantumul acordat per copil se modifica prin Hotarare de Guvern sau de Consiliul Local, se va modifica si cuantumul acordat de către D.G.A.S.P.C. sector 1 pentru copiii plasați la Asociația SOS Satele Copiilor Romania;

Părțile contractante vor aplica principiile parteneriatului în cadrul tuturor activităților desfășurate separat sau împreună;

Niciuna dintre părți nu are dreptul să inițieze activități sau acțiuni în cadrul colaborării, care implică și responsabilități pentru cealaltă parte, fără acordul acesteia;

Mediatizarea proiectelor se va realiza în condițiile stabilite de comun acord;

Promovarea reciprocă a imaginii se va realiza în cadrul activităților desfășurate în parteneriat;

Plata deconturilor solicitate se va face in perioada 24 - 31 a fiecărei luni pentru luna anterioară (cu respectarea Ordinului 2281/2009), în limitele bugetare ale DGASPC Sector 1 aprobate de Consiliul Local Sector 1.

Art. 6 Forța majoră

Forța majoră este constatată de o autoritate competentă;

Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezenta convenției pe toată perioada în care aceasta acționează;

Implementarea convenției va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce se cuveneau părților până la apariția acesteia;

Partea care invocă forța majoră, are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor;

Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării convenției, care împiedică executarea acestuia și este invocată în termen de 6 luni, este considerată forța majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă;

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentei convenții, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 7 Rezilierea convenției

Constituie motiv de reziliere a convenției următoarele:

Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor prezentului acord de către una dintre părțile contractante;

La inițiativa uneia dintre părți - ca urmare a imposibilității realizării obiectului contractului, cu o notificare prealabilă de 30 de zile;

Prin stabilirea acestui lucru de comun acord între părți - cu menționarea în scris a datei rezilierii prezentei convenții.

În cazul in care prezenta conventie include si parteneriatele precedente, conventiile aflate in implementare isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 8 Încetarea și modificarea convenției

Constituie motiv de încetare a convenției următoarele:

Expirarea perioadei pentru care a fost încheiată convenția, dacă termenul nu a fost prelungit de părți;

Obiectul convenției a fost atins;

Hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;

Forța majoră, dacă este invocată.

Art. 9 Soluționarea litigiilor

Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezenta convenție vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă:

Oricând cu acordul părților;

La solicitarea uneia dintre părți, cu o înștiințare prealabilă a partenerului de 45 de zile, termen ce curge de la data notificării;

Dacă una dintre părți pierde personalitatea juridică;

Modificările survenite pe parcursul convenției vor putea fi efectuate prin acte adiționale, cu acordul părților.

Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părțile convenției nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 10 Dispoziții finale:

Prezenta convenție se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii prin acordul scris al părților;

Prezenta conventie poate fi modificata sau completata numai cu acordul reciproc al

părților;

Soluționarea eventualelor litigii între părți se va face cu depunerea tuturor eforturilor de către acestea pentru o rezolvare prioritar pe cale amiabilă;

Părțile își rezervă dreptul de a solicita rezilierea convenției pentru motive obiective; Prezenta convenție a fost încheiată și semnată în două exemplare, câte unul pentru fiecare

parte, astazi________________.

Consiliul Local al Sectorului 1    Asociația SOS Satele Copiilor România

DGASPC Sector 1

Andrei Ioan Chiliman - Primar


Mirela Carmen Lavric-Director General

Remus Alexandru Moldoveanu -Secretar

Dănuț Ioan Fleacă - Director General DGASPC Sector 1

Daniela Niță - Director General Adjunct Economic

Avizat,

Șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane Silvia Cristina Gâju

PROGRAMUL SOS SATUL COPIILOR BUCURESTI

descriere și criterii de admisie

Asociația SOS Satele Copiilor România este acreditată ca furnizor servicii sociale și deține linențe de funcționare pentru toate serviciile oferite copiilor și familiilor acestora.

SOS Satele Copiilor România crede cu tărie că trebuie făcute toate eforturile astfel încât fiecare copil să crească alături de familia sa biologică. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci trebuie găsită cea mai bună alternativă pentru fiecare copil în parte. O astfel de alternativă poate fi o familie adoptivă, o familie de plasament sau o familie substitutiva SOS.

Îngrijirea pe care asociatia noastră o oferă copiilor are ca reper principal familia SOS.

Modelul familiei SOS de îngrijire a copilului se dezvoltă ținând seama de prevederile

Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.

Copiii care au fost privați de un mediu familial în care să fie îngrijiți și care au nevoie de îngrijire pe termen lung, găsesc un cămin stabil și sigur într-o familie SOS. În această familie substitutivă primesc dragoste, protecție și un loc în care nevoile le sunt satisfăcute.

De regulă, fiecare familie SOS este alcătuită dintr-un părinte social, conform Codului Ocupațiilor din România (o mamă SOS potrivit limbajului nostru intern) și un număr mediu de 6 copii, băieți și fete de vârste diferite, cei mai multi dintre ei fiind frati biologici. Prin urmare, o familie SOS reprezintă o șansă reală pentru fratriile biologice cu un număr mare de copii care pot crește, astfel, laolaltă. În cadrul acestor structuri alternative de viață și de educație de tip familial, caracterizate printr-un climat ce îmbina afectivitatea și profesionalismul, părintele social desfășoară, cu și pentru copii și tineri, activități de îngrijire, educație, recuperare și de pregătire pentru o viață autonomă și responsabilă.

Originile, religia și istoricul familial al fiecărui copil sunt respectate de către mama SOS.

Relațiile directe între copii și părinții biologici sau rudele apropiate sunt menținute și cultivate, atâta timp cât acest lucru este în interesul copilului. Implicăm familia de origine încă de la venirea copiilor în îngrijirea SOS și susținem menținerea relațiilor personale ale copiilor cu părinții și alte persoane importante pentru ei.

Părerile și opiniile copiilor sunt luate în considerare iar aceștia sunt stimulați pentru a-și dezvolta capacitățile și aptitudinile individuale și pentru a-și împlini potențialul. În cadrul familiei SOS, copiii au un părinte social stabil ca principală persoană de referință. Această persoană, respectiv Mama SOS locuiește împreună cu copiii într-o casa familială în cadrul Satului SOS. Astfel, se asigură o atmosferă de securitate și dragoste, care este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. Mama SOS își asumă, pentru o perioada variabilă de timp, îndatoririle părinților biologici ai copiilor pe care îi are în grijă. Relația stabilă și de afecțiune între Mama SOS și copiii care îi sunt încredințați spre îngrijire reprezintă elementul central al modelului SOS, care oferă copiilor și tinerilor aflați în nevoie îngrijire intr-o familie substitutiva.

Mama SOS are stabilit domiciliul in casa in care lucreaza pe baza unui contract de comodat semnat cu reprezentantul asociatiei si este, prin urmare, încadrată cu munca la domiciliu în casa familială. Ea este sprijinită în munca sa cotidiană de către personalul de sprijin (de ex. asistenta familială, psihologul, managerul de caz etc.).

Satul SOS reprezintă comunitatea în care familiile SOS locuiesc in vecinătate, se sprijină reciproc, creând astfel un mediu de susținere unde copiii cresc, se dezvoltă și se bucură de clipele frumoase ale copilăriei. Casele familiale au un mod de organizare și funcționare în conformitate cu viața reală de familie, iar activitățile ce se desfășoară aici au în vedere nevoile individuale, drepturile și responsabilitățile copiilor, adolescenților și tinerilor îngrijiți. Sunt locuinte spatioase, care ofera toate conditiile de gazduire, de studiu sau de petrecerea timpului liber pentru un maxim de 7 copii alaturi de mama SOS. In situatiile in care mama SOS are proprii copii, acestia pot locui impreuna in familia SOS.

12 familii SOS cu un numar de 59 de copii conviețuiesc in acest moment în cadrul SOS Satul Copiilor Bucuresti, astfel încât să își poată împărtăși experiențele, să se ajute reciproc și să se bucure de un sentiment de apartenența. În toate cele 3 Sate SOS din Bucuresti, Hemeiuș (județul Bacău) și Cisnădie (județul Sibiu) avem multe cazuri de succes, tineri care sunt acum autonomi si independenti, care sunt medici, ingineri, IT-isti, psihologi, asistenti sociali etc, care tin legatura cu mamele SOS care i-au crescut. An de an se intalnesc cu totii, în cadrul unui eveniment organizat in fiecare sat SOS și tuturor le fac plăcere aceste momente în care deapănă amintiri și povestesc despre realizările lor și despre propriile lor familii. Un procent de peste 75% dintre foștii copii și tineri care au fost în asistarea asociatiei noastre sunt realizați socio-profesional, au un loc de muncă și o locuință stabile.

Participarea familiilor SOS la viața comunității locale este sprijinită și considerată benefică pentru dezvoltarea și integrarea copiilor. Ne desfășurăm serviciile în parteneriat cu comunitățile și cu autoritățile locale și facem acest lucru având ca scop acela de a susține copiii și tinerii să se dezvolte ca adulți independenți și activi social.

Pentru a putea reda societății adulți independenți, integrați social și capabili de a se susține material, ținem cont de anumite criterii de admisie în cadrul Programului SOS Satul Copiilor Bucuresti. Copiii care pot beneficia de o măsura specială de protecție în cadrul Satelor SOS sunt:

Copii cu varsta între 3 ani și 12 ani la venirea in Satul SOS, excepție făcând însă fratriile unde există și copii care depășesc vârsta de 12 ani;

Copii sanatosi fizic si psihic conform examenelor medicale, psihologice si psihiatrice;

Frații menținuți împreună;

Copii care nu au putut fi plasați în familia extinsă;

Copii care în vederea protejării intereselor lor nu pot fi lăsați în grija părinților din motive neimputabile acestora;

Copii ai caror părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuti din drepturile părintești, puși sub interdicție, declarați judecatorește morți sau dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela/plasamentul la o persoana/familie;

Copii care necesită îngrijire pâna la dobândirea deprinderilor de viață independentă.

PROGRAMUL SOS SATUL COPIILOR BUCURESTI

COMUNITĂȚILE DE TINERI SOS

Asociația SOS Satele Copiilor România a pus treptat bazele a 4 comunități de tineri în București, Sibiu și Bacău. Proiectele sunt acreditate ca servicii de tip rezidențial cu componentă de dezvolatare de deprinderi de viață independentă și se adresează tinerilor cu măsură de protecție specială. Comunitățile de tineri oferă oportunități de învățare și de dezvoltare și reprezintă o parte integrantă a fiecărui Sat SOS.

Sub îndrumarea consilierilor, un număr de 14 - 16 tineri se dezvoltă ca viitori adulți autonomi și devin astfel capabili să își gestioneze singuri propria viață. Ei sunt susținuți potrivit nevoilor și abilităților lor individuale de dezvoltare și beneficiază de servicii de găzduire, asigurarea hranei, suport școlar, vocațional, emoțional, de sănătate și de socializare.

Tinerii fac parte din viața Satului SOS și iau parte la evenimentele importante ale comunității SOS. Mențin o relație strânsă cu mama și frații SOS și învață astfel să stabilească și să mențină relații afective stabile și armonioase. Sunt sprijiniți în menținerea legăturii cu familia naturala și/sau extinsă, sunt vizitați de prieteni și au ei la rândul lor o prezență activă în viața comunității locale.

Criteriile de selecție a beneficiarilor în cadrul SOS Centru de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți București sunt următoarele:

•    Copii proveniti din familii in dificultate care au venituri mici si inconstante (reprezentate de alocatiile copiilor, pensii de boala, pensii de urmas, salarii minime pe economie ori munci ocazionale, ajutoare sociale);

•    Copii proveniti din familii marginalizate social;

•    Copii care provin din familii cu nivel scazut de educatie ori unde accesul la educatie este limitat;

•    Copii ai caror parinti nu au o calificare profesionala, nu au un loc de munca ori sunt in somaj cronic;

•    Copii ori parinti care au probleme de sanatate;

•    Copii care au dificultati de dezvoltare psihomotorie si/sau dificultati de intergrare in familie sau in comunitatea in care traiesc;

•    Parinti care necesita dezvolatrea abilitatilor de crestere si ingrijire a copilului;

•    Familii in care se constata existenta sau aparitia unor probleme la nivelul familiei care afecteaza dezvolatrarea aromonioasa a copilului sau favorizeaza manifestrea unor comportamente ale copiilor ce pot pun in pericol intergritatea lor familiala, sociala, scolara, profesionala;

•    Parinti/ viitori parinti care au nevoie de informatii legate de planificare familiala;

•    Evaluarea situatiei copilului si familiei sa se faca cel putin o data la 3 luni, in cadrul intalnirilor echipei interinstitutionale/prin transmiterea Rapoartelor de Evaluare a PPC.

Denumire

Cost

mediu*

(copil/luna)

Cheltuieli propuse pentru a fi acoperite de DGASPC sector 1

Cheltuieli propuse pentru a fi acoperite de DGASPC sector 1

(%)

Costuri directe copil

transport copil si insotitor

34 lei

0 lei

0%

hrana

506 lei

0 lei

0%

materiale igienico-sanitare

38 lei

0 lei

0%

imbracaminte si incaltaminte

53 lei

0 lei

0%

rechizite/manuale

23 lei

0 lei

0%

materiale cultural-sportive

67 lei

0 lei

0%

bani de buzunar

34 lei

0 lei

0%

jucarii

3 lei

0 lei

0%

cazarmament admitere

5 lei

0 lei

0%

indemnizatie incetare masura

0 lei

0 lei

0%

medicale (medicamente, servicii medicale pediatrie si alte specializari)

37 lei

0 lei

0%

cursuri si taxe scolare

42 lei

0 lei

0%

Costuri pe casa

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon

128 lei

43 lei

34%

Cheltuieli cu iluminatul

52 lei

24 lei

46%

Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

101 lei

33 lei

0%

Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

1 lei

0 lei

0%

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata de folosire si echipament pentru persoanele asistate

37 lei

0 lei

0%

Cheltuieli cu curatenia apartamentelor

12 lei

5 lei

39%

Alte cheltuieli curente (dezinsectii, igienizare si curatenie cladiri, asigurare cladiri etc)

57 lei

8 lei

15%

carburanti, consumabile si reparatii mijloace de transport

52 lei

17 lei

32%

Costuri personal care lucreaza direct cu copilul

salarii -asistent social

16 lei

0 lei

0%

salarii - mame, tante, psiholog, pedagog, sef serviciu rezidential

1.713 lei

827 lei

48%

consumabile

5 lei

2 lei

36%

cheltuieli excursii, tabere

47 lei

17 lei

35%

alte cheltuieli de personal (dezvoltare profesionala continua, supervizare, medicina muncii)

10 lei

0 lei

0%

Costuri administrative

cheltuieli administrative diverse (internet, TV, rechizite de birou, taxe si impozite diverse)

43 lei

10 lei

23%

inlocuiri, reparatii si mentenanta (cladiri, echipamente, terenuri)+ reviziii anuale panouri electrice, generator, sisteme antifoc, gaze)

87 lei

14 lei

16%

Total Costuri

3.204 lei

1.000 lei

31%

Nota:

1. cheltuielile de hrana sunt conforme ordonantei de guvern nr.65 / 2014 si hotararii de guvern nr.904 / 2014 2. cheltuielile salariale sunt calculate la nivelul de 1.800 lei pentru angajatii cu studii superioare si 900 lei pentru angajatii cu studii medii, conform ordinului 1838 / 16.09.2014 privind aprobarea liniilor de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale pentru anul 2015

Economist

Gabriela MATEI