Hotărârea nr. 211/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 211 / 2014 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia-Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1,

prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Diaconia-Așezământul Social Patriarh Justinian Marina

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadrul de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 383/2004 privind aprobarea Standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 36/2004 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Patriarhia Română-Asociația Diaconia, în vederea finanțării și dezvoltării în comun a Proiectului „Așezământul Social Justinian Marina”;

Având în vedere cererea formulată de Asociația Diaconia nr. 110/19.11.2014, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 54029/04.12.2014;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n) și ale art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă continuarea colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1 - prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Diaconia-Așezământul Social Justinian Marina.

Art.2. În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, se împuternicește Primarul Sectorului 1 al municipiului București să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenția de Colaborare care se va încheia între Consiliul Local al Sectorului 1 -prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector și Asociația Diaconia-Așezământul Social Justinian Marina, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1, Asociația Diaconia-Așezământul Social Patriarh Justinian Marina și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    211

Data: 11.12.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 211/11.12.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

CONVENȚIE DE COLABORARE

Între:

ASOCIAȚIA DIACONIA, denumită în continuare DIACONIA, cu sediul în Strada Pajurei, nr. 3B, Sector 1, București, reprezentată prin Președinte, Arhid. Iordăchescu Ionuț-Viorel, și Așezământul Social Patriarh Justinian Marina, denumit în continuare Așezământ Social, cu sediul în Strada Pajurei, nr. 3B, reprezentat prin Elena Costeleanu

și

CONSILIUL LOCAL SECTORUL 1, cu sediul în Strada Banu Manta, nr. 9-13, reprezentat prin Primar, dl. ANDREI IOAN CHILIMAN, și DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI, cu sediul în B-dul Mareșal Averescu, nr. 17, Sector 1, București, reprezentată prin Director General, dl. Dănuț Ioan Fleacă, denumite în continuare CL-DGASPC Sector 1

AU FOST STABILITE URMĂTOARELE:

Articolul 1 - Obiectul convenției

DIACONIA în parteneriat cu CL-DGASPC Sector 1 va implementa Proiectul Așezământul Social Patriarh Justinian Marina, descris în Anexa A, proiect care vizează organizarea și funcționarea a două servicii destinate copiilor în dificultate, mamelor victime ale violenței familiale și copiilor acestora. CL-DGASPC Sector 1 va contribui la realizarea acestui proiect în condițiile stabilite de prezenta convenție.

Serviciile care vor fi realizate în cadrul proiectului sunt:

•    Centrul de primire în regim de urgență a persoanelor (mame cu copii) victime ale violenței în familie;

•    Centrul de zi pentru copii școlari.

DIACONIA și CL-DGASPC Sector 1 se obligă să asigure perenitatea serviciilor rezultate din implementarea proiectului. În acest sens, DIACONIA și CL-DGASPC Sector 1 se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea activităților de: stabilire a criteriilor de selecție și menținere a beneficiarilor prin finanțarea cheltuielilor necesare și managementul eficient al serviciilor în funcție de nevoile populației, în condițiile legii și ale art. 6 alin. 1 al prezentei convenții de colaborare.

Imobilul situat în București, sectorul 1, strada Pajurei, nr. 3B, este proprietatea Patriarhiei Române-Administrația Patriarhală, conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.123/18.01.2006, și pus la dispoziția Diaconiei, prin contract de comodat, pentru o perioadă de 10 ani. Acest imobil a fost amenajat de către Diaconia în scopul înființării Centrului de primire în regim de urgență a persoanelor victime ale violenței în familie și a Centrului de zi pentru copii școlari. Acesta va fi administrat de Diaconia și se obligă să nu schimbe regimul juridic și destinația spațiilor, așa cum aceasta rezultă din convenție.

Asociația DIACONIA în parteneriat cu CL-DGASPC Sector 1 va implementa un proiect de ajutor alimentar descris în Anexa B, proiect care vizează organizarea și funcționarea unui serviciu de tip cantină socială destinat persoanelor aflate în dificultate (persoane cu venituri reduse, persoane vârstnice, persoane cu handicap, familii cu mulți copii), aflate în evidența Biroului de Asistență Socială al Protoieriei Sector 1. DGASPC Sector 1 va contribui la realizarea acestui proiect în condițiile stabilite de prezenta convenție.

Articolul 2 - Data intrării în vigoare și durata convenției

Având în vedere HCL Sector 1 nr. 211/11.12.2014 privind aprobarea continuarii implementarii proiectului, prezenta convenție intră în vigoare la data semnării ei de către reprezentanții părților contractante, cu posibilitatea de prelungire anuală în funcție de raportul de evaluare al proiectului.

Prezenta convenție încetează pe data de .................................

Articolul 3 - Obligațiile Diaconiei

DIACONIA se obligă să pună la dispoziție celor două servicii (Centrul de primire în regim de urgență a persoanelor, mame cu copii, victime ale violenței în familie - beneficiari 4 mame și copiii lor; Centrul de zi pentru copii școlari - beneficiari 40 de copii școlari) spațiile și mobilierul necesare organizării și funcționării acestora în imobilul situat în str. Pajurei, nr. 3B, conform cu inventarul și planul stabilit.

DIACONIA se obligă să pună la dispoziție, pentru funcționarea celor două servicii următorul personal: 1 director Centru, 2 asistenți sociali, 1 administrator, 1 contabil, 1 preot, 1 jurist, 1 psiholog.

DIACONIA se obligă să identifice fonduri pentru completarea echipamentelor și să urmărească asigurarea participării celorlalți donatori la realizarea proiectului. Echipamentul și bunurile achiziționate astfel vor deveni proprietatea Diaconiei și vor fi utilizate numai pentru scopurile serviciilor rezultate din cadrul acestui parteneriat.

DIACONIA se obligă să țină evidențele contabile necesare managementului financiar al proiectului și să colaboreze cu contabilul desemnat de CL-DGASPC Sector 1 pentru acest proiect.

DIACONIA se obligă să asigure cheltuielile de întreținere și funcționare a spațiilor și echipamentelor din dotare destinate celor două servicii în parteneriat cu CL-DGASPC Sector 1.

DIACONIA asigură furnizarea de servicii de consiliere și suport familial pentru beneficiarii proiectului prin Serviciul de consiliere și sprijin familial.

DIACONIA se obligă să pună la dispoziția DGASPCS1 deconturile justificative (copie factura-conform cu originalul pentru luna anterioara);

DIACONIA se obligă să respecte termenul de predare al deconturilor justificative, respectiv până la data de 15 a lunii in curs (pentru luna anterioară).

Până în data de 15 ale lunii în curs (pentru luna anterioară) va pune la dispoziția DGASPCS1 tabelele lunare cu prezența beneficiarilor Centrului, indicându-se: numele și prenumele beneficiarului, data nașterii, zilele în care a fost prezent în cadrul Centrului.

Diaconia se obligă să transmită trimestrial (la trei luni) catre DGASPCS1 un raport de activitate cu privire la stadiul de implementare a Proiectului.

Articolul 4 - Obligațiile CL-DGASPC Sector 1

CL-DGASPC Sectorul 1 pune la dispoziție următorul personal care să își desfășoare activitatea în cadrul celor două servicii: 1 asistent medical, 1 îngrijitor, 2 muncitori calificați (bucătari), 2 educatori/pedagogi ( la nivel de inspector specialitate SS), 2 paznici (asigurați prin serviciu externalizat), 2 referenti cu rol de supraveghetor de noapte), 1 muncitor necalificat.

Părțile convin ca demersurile pentru redimensionarea structurii de personal, aspect ce implică și modificarea Organigramei și Statului de funcții ale DGASPC Sector 1, să fie efectuate după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, pentru anul 2015.

CL-DGASPC Sectorul 1 asigură cheltuielile necesare pentru hrană, îmbrăcăminte, medicamente, rechizite pentru 40 de copii, 4 mame și copiii acestora conform normelor stabilite de lege și a deconturilor justificative transmise.

CL-DGASPC Sectorul 1 și Asociația Diaconia identifică soluții pentru reintegrarea familială a beneficiarilor cu domiciliul în Sectorul 1, prin identificarea unei soluții de tip familial sau alternative în condițiile prevăzute de lege.

CL-DGASPC Sectorul 1 se obligă să asigure 50% din cheltuielile de întreținere și funcționare a spațiilor și echipamentelor din dotare destinate celor două servicii.

Consiliul Local Sector 1 prin DGASPCS1 se obligă să deconteze cheltuielile de hrană, (în cuantumul stabilit de legislația națională și locală în vigoare) făcute de Diaconia în termen de 30 zile de la depunerea de către Asociație a documentației complete referitoare la deconturile justificative menționate mai sus.

Articolul 5 - Obligațiile comune DIACONIEI și CL-DGASPC Sectorul 1

CL-DGASPC Sectorul 1 și DIACONIA stabilesc de comun acord modalitățile de mediatizare a serviciilor rezultate prin realizarea Proiectului, având în vedere problematica specială a psihologiei victimelor violenței în familie.

CL-DGASPC Sectorul 1 și DIACONIA stabilesc de comun acord criteriile de selecție și menținere a beneficiarilor în Centru și le supune aprobării CPC Sector 1.

CL-DGASPC Sectorul 1 și DIACONIA asigură prin personalul propriu asistența tehnică necesară pentru monitorizarea și evaluarea Proiectului.

CL-DGASPC Sectorul 1 și DIACONIA se obligă să mențină pe durata convenției încadrarea cu personal a serviciilor create conform standardelor și a legislației în vigoare.

CL-DGASPC Sectorul 1 și DIACONIA se obligă să elaboreze Proiectul instituțional al celor două servicii (mandatul serviciilor, obiective, acțiuni, modalități de funcționare, evaluare beneficiari, activități, regulamente de organizare și funcționare) și îl propun spre aprobare și validare CPC Sector 1.

CL-DGASPC Sectorul 1 și DIACONIA se obligă să verifice ca activitățile desfășurate de personalul serviciilor prevăzute în convenție să fie în conformitate cu standardele și metodologiile de organizare și funcționare în vigoare si sa respecte confidențialitatea datelor și informațiilor obținute pe parcursul și în legatura cu prezenta Convenție.

Articolul 6 - Raportare

Managerul de proiect va raporta CL-DGASPC Sectorul 1 și Diaconiei stadiul realizării Proiectului, prin intermediul rapoartelor lunare de activitate (tehnic și financiar) și al raportului final anual. Procedurile vor fi stabilite de comun acord. Fiecare raport de activitate va fi transmis în prima săptămână a lunii următoare. Raportul final va trebui să descrie în detaliu realizările cantitative și calitative ale proiectului.

În afara rapoartelor de activitate managerul de proiect va înștiința CL-DGASPC Sectorul 1 și DIACONIA de îndată asupra oricărei dificultăți care ar putea afecta respectarea strictă a programării activităților/planului stabilit.

Articolul 7 - Achiziții

Achizițiile de bunuri sau de echipamente necesare realizării serviciilor din cadrul Proiectului cu fonduri de la CL Sector 1 se vor face în conformitate cu procedurile din legislația română în domeniul achizițiilor publice de către DIACONIA, conform prezentei Convenții.

Necesarul de achiziții pentru funcționarea serviciilor va fi stabilit de către CL-DGASPC Sector 1 și DIACONIA în funcție de numărul de beneficiari prezenți.

Articolul 8 - Modalități de control a folosirii fondurilor

Pentru fondurile provenite de la CL-DGASPC Sector 1 și destinate organizării și funcționării celor două servicii se vor elabora proceduri care să vizeze controlul de folosire a fondurilor, conform legislației în vigoare.

Articolul 9 - Contabilitate și documente justificative

DIACONIA va ține registre de evidență contabilă separate pentru proiect, care să reflecte sumele intrate și cheltuielile efectuate.

DIACONIA va păstra toate documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor referitoare la proiect.

Toate rapoartele de activitate, inclusiv raportul final, vor include informații financiare.

Articolul 10 - Revizie contabilă și monitorizare

DIACONIA este de acord să permită reprezentanților autorizați să conducă orice revizii contabile sau inspecții pe care le consideră necesare pentru a verifica derularea activităților proiectului pentru fondurile alocate din partea CL-DGASPC Sector 1. În mod deosebit

DIACONIA va permite accesul nelimitat la locul desfășurării proiectului, la registrele de evidență contabilă, la documentele justificative, precum și la toate documentele referitoare la realizarea acestei convenții.

DIACONIA se obligă să pună la dispoziția instituțiilor si organismelor abilitate toate informațiile solicitate, inclusiv cele privind serviciile de protecție a copilului și a mamelor victime ale violenței în familie existente sau care vor fi înființate, pentru a permite verificarea îndeplinirii criteriilor de complementaritate și evidențiere a calității serviciilor prevăzute în prezenta convenție.

Articolul 11 - Încetarea și modificarea convenției

Încetarea și modificarea acestei convenții se vor face numai cu acordul ambelor părți. Această convenție se supune legislației române.

Toate disputele apărute din punerea în aplicare a acestei convenții și care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente, potrivit legii.

Această convenție a fost încheiată în trei exemplare originale, fiecare având aceeași valoare juridică.

Pentru DIACONIA


Pentru CL-DGASPC Sector 1

Președinte,

Primar,


Arhid. Iordăchescu Ionuț Viorel


ANDREI IOAN CHILIMAN


Director Asociația Diaconia, Elena Costeleanu


Secretarul Sectorului 1 Remus Alexandru Moldoveanu


Contabil ,

Roșu Mădălina Gabriela


Director General DGASPC Sector 1, Dănuț Ioan Fleacă

Director General Adjunct DGASPC Sector 1, Daniela Niță

Avizat,

Șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane, Silvia Cristina Gâju

Anexa A la Convenția de Colaborare

Titlul Proiectului: „Așezământul Social Patriarh Justinian Marina”

Scop: Organizarea și funcționarea serviciilor:

Centrul de primire în regim de urgență a persoanelor (mame cu copii) victime ale violenței în familie;

Centrul de zi pentru copii școlari.

Obiective:

(1)    furnizarea de servicii complexe, specializate de asistență și suport mamelor și copiilor acestora, victime ale violenței în familie;

(2)    prevenirea instituționalizării, abandonului școlar și familial, delicvenței juvenile, diminuarea fenomenului de violență domestică, prevenirea destrămării familiilor cu efecte negative asupra creșterii și dezvoltării copilului, asistență multiplă și de specialitate familiilor cu disfuncționalități.

Localizare: Municipiul București, Sector 1, strada Pajurei, nr. 3B

Beneficiari:

4 mame cu copii victime ale violenței în familie;

40 de copii școlari, cu vârste între 7 și 14 ani, proveniți din familii monoparentale și/sau sărace, aflate în dificultate, cu risc social crescut privind abandonul școlar și familial cu domiciliul stabil/rezidență în sectorul 1 al Municipiului București.

Activități ce urmează să se desfășoare în cadrul proiectului:

stabilirea criteriilor de admitere și menținere a beneficiarilor în proiect;

asigurarea funcționării serviciilor prevăzute în convenție și susținerea lor prin: managementul de personal, activitățile zilnice de aprovizionare, întreținere, îngrijire, reprezentare; formare de personal;

mediatizare și sensibilizare a opiniei publice;

colaborare permanentă cu serviciile deconcentrate ale statului: DSP, Spital, Inspectorat Școlar, Școală, IGP, Secție de Poliție;

Monitorizare/evaluare.

Traiectoria beneficiarilor

Centrul de primire în regim de urgență a persoanelor victime ale violenței în familie:

identificarea beneficiarilor, întocmirea dosarului, propunerea de plasament în regim de urgență-DGASPC Sector 1;

plasarea în regim de urgență-DGASPC Sector 1 și Așezământul Patriarh Justinian Marina;

propunerea de schimbare a măsurii de plasament în regim de urgență în măsură de plasament-DGASPC Sector 1;

avizarea propunerii de măsură de plasament- Așezământul Patriarh Justinian Marina;

hotărârea măsurii de plasament- CPC Sector 1 conform criteriilor stabilite în Convenția de implementare Art. 5, Alin. 6;

punerea în aplicare a măsurii-plasamentul beneficiarului în Centru și acordarea protecției, sprijinului, asistenței și îngrijirii acestuia;

asigurarea reintegrării familiale a beneficiarilor prin alternative de tip familial-DGASPC Sector

1.

Centrul de zi pentru copii școlari:

identificarea beneficiarilor, întocmirea dosarului, propunerea măsurii de plasament în regim de urgență-DGASPC Sector 1;

avizarea propunerii- Așezământul Patriarh Justinian Marina;

măsuri de: îngrijire, educare și ocrotire conform standardelor în vigoare- Așezământul Patriarh Justinian Marina.

//

BUGETUL ANUAL ESTIMATIV AL PROIECTULUI ASEZAMANTULUI SOCIAL “ PATRIARH IUSTINIAN MARINA “- 2014-2015

Nr. crt.

Categoria de cheltuieli

CL-DGASPC Sector 1

DIACONIA

1.

Cheltuieli materiale/an a) Hrană

- Centrul de zi, 40 copii

40 000 lei/an

35 500 lei/an

- Adăpost social, 21 mame si 63 copii

40 000 lei/an

50 400 lei/an

b) Îmbrăcăminte

- 21 mame

5 040 lei/an

6 300 lei/an

- 63 copii

8 400 lei/an

4 200 lei/an

- 40 copii școlari

3 850 lei/an

4 200 lei/an

c) Medicamente

2 000 lei/an

3 780 lei/an

d) Rechizite pentru 90 școlari

8 400 lei/an

6 300 lei/an

e) Altele (produse igienico-sanitare )

7 000 lei/an

4 200 lei/an

TOTAL

114 690 lei/an

114 880 lei/an

2. Cheltuieli de personal/an

115. 000 lei/an

118.000 lei/an

-    2 posturi referent

-    2 bucătari

-    1 muncitor necalificat

40.000 lei

18.000 lei

- 2 educatori/pedagogi (inspectori specialitate) - 1 asistent medical - 1 personal serviciu (îngrijitor)

- 2 asistenti sociali ( Diaconia)

- 1 director (Diaconia)

- 1 preot (Diaconia)

- 1 contabil (Diaconia)

- 1 administrator (Diaconia)

-    V psiholog (Diaconia)

-    *4 jurist (Diaconia)

3. Cheltuieli serviciu paza - 2 paznici de zi

4.    Cheltuieli de întreținere/an

5.    Formare profesională/an

6.    Bunuri electrocasnice

7.    Alte categorii( echipament paturi, parc joaca )

55 224 lei/an

35 000 lei/an

35 000 lei/an

2 000 lei/an

5 000 lei/an

12 500 lei/an

TOTAL GENERAL

377914 lei/an

287 380 lei/an

Cheltuielile au fost calculate pentru un curs EURO=4.4433 lei

Președinte Asociație

Iordăchescu Ionuț Viorel

Director Executiv Costeleanu Elena


Director economic Roșu Mădălina