Hotărârea nr. 210/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 210 / 2014 pentru constituirea unei comisii conform contractului de concesiune nr. 2983/03.07.2009

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru constituirea unei comisii conform contractului de concesiune nr. 2983/03.07.2009

Văzând Raportul de specialitate al Administrației Piețelor Sector 1, precum și Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 139/24.03.2009 privind aprobarea concesionării fără licitație publică, prin negociere directă a unui teren în suprafață de 1913,85 mp, situat în B-dul Aerogării nr. 29, Sector 1, nr. cadastral 2511 (Piața Aviației) către S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L.;

Ținând seama de contractul de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009 de către B.N.P. Mitache Mugurel Ioan, contract încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1, în calitate de concedent și S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L., în calitate de concesionar;

Văzând adresa S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L. nr. 18/24.10.2014, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 29487/29.10.2014 prin care solicită încetarea contractului de concesiune având ca obiect terenul în suprafață de 1913,85 mp situat în B-dul Aerogării nr. 29;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3) și alin.(5), teza a II-a, art.80 și art.81, alin.(1), coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de solicitarea S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L. privind încetarea contractului de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009 de către B.N.P. Mitache Mugurel Ioan.

Art.2. (1) În conformitate cu prevederile art. 15 din contractul de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009 se aprobă numirea unei comisii alcătuite din reprezentanți ai concedentului și ai concesionarului care să hotărască asupra continuării sau încetării contractului.

(2) Din partea concedentului vor face parte din comisia menționată la alin. (1) următoarele persoane:

-    domnul Doru Iamandi - consilier local;

-    doamna Ana Luiza Zvirid - consilier local;

-    domnul/doamna ----------------------------------- - din partea Administrației Piețelor Sector

Art.3. Comisia desemnată la art.2, alin.(2) va analiza posibilitatea încetării sau continuării contractului de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009, urmând să înainteze Consiliului Local al Sectorului 1 un raport în acest sens.

Art.4. Se mandatează Directorul general al Administrației Piețelor Sector 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, toate înscrisurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Primarul sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1, persoanele nominalizate în cuprinsul prezentei hotărâri și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    210

Data: 11.12.2014