Hotărârea nr. 21/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 21 / 2014 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 190/28.11.2013 privind aprobarea cofinanțării, în vederea implementării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a proiectului ”HEI Inter-Professional Module - co-created by marginalized youth, practitioners and students”, pentru o perioadă de 24 de luni

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 190/28.11.2013 privind

aprobarea cofinanțării, în vederea implementării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a Proiectului „HEI Inter-Professional Module — co-created by marginalized youth, practitioners and students”, pentru o perioadă de 24 luni

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/201 1 a asistenței sociale;

Ținând seama Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 190/28.11.2013 privind aprobarea cofinanțării, în vederea implementării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a Proiectului „HEI Inter-Professional Module - co-created by marginalized youth, practitioners and students”, pentru o perioadă de 24 luni;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(1), lit.n) și art.1 15, alin (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 190/28.11.2013,

astfel:

Art.1, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Bugetul total al Proiectului este de 12.464 EUR (costuri pentru deplasări 5.682 EUR, costuri cu personalul 6.782 EUR) din care 2.373 EUR reprezintă cofinanțarea Consiliului Local al Sectorului 1 București, constând în raportarea salariilor pentru personalul proiectului- manager proiect, economist, experți”.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 190/28.11.2013 rămân nemodificate.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    21

Data: 27.02.2014