Hotărârea nr. 209/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 209 / 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 70/16.04.2014 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unui bun imobil, situat în Şos.Odăi nr.3-5, sector 1, Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 70/16.04.2014privind transmiterea în administrarea Administrației Unităților de

Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 a unui bun imobil, situat în Șos.Odăi nr.3-5, sector 1, București

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 70/16.04.2014 privind transmiterea în administrarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 a unui bun imobil situat în Șos. Odăi nr. 3-5, Sector 1;

Văzând actul de dezlipire autentificat sub nr. 1777 din 17 octombrie 2014 de către Societatea Profesională Notarială „Aequitas”;

Luând în considerare încheierea nr. 70789/21.10.2014, precum și extrasul de carte funciară nr. 70789/21.10.2014, ambele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1 pentru imobilul situat în București, Șos. Odăi nr. 3-5, Sector 1;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică și se completează art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 70/16.04.2014, care va avea următorul cuprins:

Art.2 Se aprobă transmiterea în administrarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 a imobilelor având datele de identificare menționate în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri”.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărâii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 70/16.04.2014 rămân nemodificate.

Art.3. Primarul sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    209

Data: 11.12.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 209/11.12.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

LISTA

imobilelor care vor fi transmise în administrarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1

1.    Lot nr. 148 reprezentând terasă, cu număr cadastral 264674, având o suprafață de 11

mp;

2.    Lot nr. 149 reprezentând spațiu verde, cu număr cadastral 264675, compus din teren în suprafață de 10 mp;

3.    Lot nr. 150 reprezentând trotuar, cu număr cadastral 264676, având o suprafață de 120

mp.;

4.    Lot nr. 151 reprezentând terasă, cu număr cadastral 264677, având o suprafață de 3

mp.;

5.    Lot nr. 152 reprezentând spațiu verde, cu număr cadastral 264678, compus din teren în suprafață de 390 mp;

6.    Lot nt. 153 reprezentând spațiu verde, cu număr cadastral 264679, compus din teren în suprafață de 6 mp.;

7.    Lot nr. 154 reprezentând rampă, cu număr cadastral 264680, având o suprafață de 9

mp;

8.    Lot nr. 155 reprezentând spațiu verde, cu număr cadastral 264681, având o suprafață de 6 mp;

9.    Lot nr. 156 reprezentând grădiniță, având număr cadastral 264682, compus din teren în suprafață de 446 mp și construcție edificată pe acesta, având regim de înălțime P+1, cu o suprafață construită la sol de 446 mp și suprafață construită desfășurată de 900 mp, clădire construită în 2014;

10.    Lot nr. 157 reprezentând trotuar, cu număr cadastral 264683, având o suprafață de 33

mp;

11. Lot nr. 158 reprezentând terasă, cu număr cadastral 264684, având o suprafață de 22

mp.