Hotărârea nr. 208/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 208 / 2014 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unor bunuri imobile

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a unor bunuri imobile

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând actul de dezlipire autentificat sub nr. 1777 din 17 octombrie 2014 de către Societatea Profesională Notarială „Aequitas”;

Luând în considerare încheierea nr. 70789/21.10.2014, precum și extrasul de carte funciară nr. 70789/21.10.2014, ambele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1 pentru imobilul sitaut în București, Șos, odăi nr. 3-5, Sector 1;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de finalizarea operațiunilor cadastrale și notariale de dezmembrare a terenului și construcțiilor aflate în administarea Consiliului Local al Sectorului 1, situate în Șos. Odăi nr. 3-5, Sector 1.

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, imobilele având datele de identificare în Anexa nr. 1 vor fi transmise în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.3. Predarea, respectiv primirea imobilelor menționate la art. 2 se vor realiza pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în termen de maximum 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească din rândul aparatului de

specialitate comisia care să procedeze la predarea-primirea imobilelor menționate în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri.

Art.5. Primarul sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    208

Data: 11.12.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 208/11.12.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

LISTA

imobilelor care vor fi transmise în administrarea

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

1. Lot nr. 342 reprezentând trotuar, cu număr cadastral 264868, compus din teren în

suprafață de 231 mp;

2.    Lot nr. 344 reprezentând spațiu verde, cu număr cadastral 264870, compus din teren în suprafață de 126 mp;

3.    Lot nr. 345 reprezentând spațiu verde, cu număr cadastral 264871, compus din teren în suprafață de 33 mp.

4.    Lot nr. 346 reprezentând imobil, cu număr cadastral 264872, compus din teren în suprafață de 570 mp și construcție edificată pe acesta, cu destinația de spațiu comercial, având regim de înălțime S+P+1E, cu suprafață construită la sol de 570 mp și suprafață construită desfășurată de 6.115 mp, clădire construită în 2014;

5.    Lot nr. 347 reprezentând trotuar, cu număr cadastral 264873, compus din teren în suprafață de 233 mp;