Hotărârea nr. 207/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 207 / 2014 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2015-2016

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2015-2016

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al directorului Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.19 și art.61 , alin.(2) și (5) și art.63, alin.(3) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 6564/201 1 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 24272/25.11.2014, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 31774/25.11.2014 și sub nr. 31775/25.11.2014;

Văzând adresa Colegiului Agricol „Viaceslav Harnaj” nr. 6699/03.12.2014, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 32549/04.12.2014 prin care se solicită schimbarea denumirii unității de învățământ în Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;

Luând act de adresa S.C. Elistar Company S.R.L. nr.24033/20.11.2014, înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr.33069/10.12.2014 prin care ne informează că Grădinița Ursulețul și-a încetat activitatea în anul școlar 2014+2015 și, ca atare nu va mai fi inclusă nici în rețeaua școlară pentru anul 2015-2016;

Luând act de procesul-verbal încheiat în data de 08.12.2014 cu ocazia discuțiilor privitoare la organizarea rețelei școlare pentru anul 2015-2016;

În temeiul, art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu anul școlar 2015-2016, Grădinița cu nr. 206 se va comasa cu Grădinița nr. 285, unitatea care va avea personalitate juridică fiind Grădinița nr. 206.

Art.2. În anul școlar 2015-2016, Grădinița nr. 43, Școala nr. 173 „Eugen Barbu” și Liceul Dimitrie Paciurea vor funcționa cu personalitate juridică sub efectiv, în conformitate cu prevederile art.63, alin.(3) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Începând cu anul școlar 2015-2016 se aprobă schimbarea denumirii Colegiului Agricol „Viaceslav Harnaj” în Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”.

Art.4. Se aprobă rețeaua unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică din Sectorul 1 al municipiului București pentru anul școlar 2015-2016, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă rețeaua unităților de învățământ particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 al municipiului București pentru anul școlar 2015-2016, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare și vor produce efecte juridice de la data obținerii „avizului conform” din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art.7. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    207

Data: 11.12.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.207/11.12.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

REȚEAUA

j

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului București în anul școlar 2015 - 2016

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

1

GRĂDINIȚA NR. 42

1

PRE

STR. GALA GALACTION NR. 1,Str. GALA GALACTION NR. 2

0212242440

2

GRĂDINIȚA NR. 43

1

PRE

STR. ION INCULET NR. 2; STR. PAVLOV NR. 68-70; STR. TRAIAN VASILE NR. 76

0212240938

0212242067

3

GRĂDINIȚA NR. 44

1

PRE

STR. BARLOGENI NR. 24; STR. IZBICENI NR. 1-3

0216673297

4

GRĂDINIȚA NR. 46

1

PRE

STR. MARMOREI NR. 13 - 15

0216673475

0216676045

5

GRĂDINIȚA NR. 47

1

PRE

STR. M. VARLAAM NR. 140; STR. EPISCOP VULCAN NR. 47A

0216672545

6

GRĂDINIȚA NR. 50

1

PRE

STR. NICOLAE IORGA NR. 5; CĂDEREA BASTILIEI NR. 13

0212128804

0213163635

7

GRĂDINIȚA SPECIALĂ PENTRU HIPOACUZICI NR. 65

1

PRE/SPE

STRADA NICOLAE CARANFIL, nr 24

0212329819

0212322851

8

GRĂDINIȚA NR. 52

1

PRE

STR. DOCENȚILOR NR.5; STR. PETOFI ȘANDOR NR. 16

0212223117

0212226675

9

GRĂDINIȚA NR. 97

1

PRE

STR. ISLAZ NR. 13; STR. MINERVEI NR. 31;

0212241162

0216670051

0216682122

10.

GRĂDINIȚA NR. 116

1

PRE

STR. MENDELEEV NR. 27

0213168043

11.

GRĂDINIȚA NR. 122

1

PRE

STR.BĂNEASA NR. 12

0212320179

12.

GRĂDINIȚA NR. 203

1

PRE

STR. C.A. ROSETTI NR. 32

0213112352

13.

GRĂDINIȚA NR. 206

1

PRE

STR. C.DISESCU NR. 37; STR. LĂCULEȚ NR. 12; STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 156; STR. WITTING NR. 15;

STR. SF. CONSTANTIN NR. 6

0212229287

0212320434

0212693341

0213112991

0213139069

14.

GRĂDINIȚA NR. 222

1

PRE

STR. ARAD NR. 38; STR. ELENA PLEȘOIANU NR. 4

0216673480

0216670975

0212241166

15.

GRĂDINIȚA NR. 248

1

PRE

STR. ARTUR VURTEJANU NR. 15; STR. OSTAȘILOR NR. 2

0212224120

0213143283

16.

GRĂDINIȚA NR. 251

1

PRE

STR. VENEZUEALA NR. 11; STR. MIERCANI NR. 89

0212301417

0212301275

17.

GRĂDINIȚA NR. 252

1

PRE

STR. ALEEA ALEXANDRU NR. 34; CALEA DOROBANȚI STR. FRUMOASA 24

0212302296

18.

GRĂDINIȚA "STEAUA"

1

PRE

STR. ION INCULEȚ NR. 5-7

0212245962

0212245964

19.

GRĂDINIȚA NR. 283

1

PRE

STR. BĂNEASA NR. 39A; BD. FICUSULUI NR. 25, CALEA FROREASCA NR. 165

0212223077

0212322617

0212330974

0212322093

20.

GRĂDINIȚA M.AP.N. NR. 2

1

PRE

SȚR. G-RAL CRISȚESCU NR. 5

0213156889

21.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFINȚII VOIEVOZI"

1

PRE,PRI, GIM

SȚR. AȚELIERULUI NR. 25; SȚR. A.I.CUZA NR. 58

0213179916

0213127572

0213181416

0212228653

22.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

ȚIȚULESCU"

1

PRI, GIM

ȘOS. NICOLAE ȚIȚULESCU NR. 50-52

0212236393

23.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5

1

PRI, GIM

CALEA VICȚORIEI NR. 114

0213169918

0213169236

24.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6

1

PRE, PRI, GIM

SȚR. C-ȚIN DOBROGEANU GHEREA NR. 74 ȘOS. GH.IONESCU SISEȘȚI NR.66- 68

0212332730

25.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7

1

PRI, GIM

SȚR. NEAGOE VODĂ NR. 11

0212321531

26.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. HELIADE RĂDULESCU"

1

PRE, PRI, GIM

ȘOS. KISELEFF NR. 5-7; SȚR. HENRI COANDĂ NR. 24B; SȚR. MONEȚĂRIEI NR. 2

0213163631

0213163633

0213163634

0212128803

27.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HERĂSȚRĂU"

1

PRI, GIM

SȚR. BORȘA NR. 27

0212326613

28.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

1

PRE, PRI , GIM

BD. PEȚRILA NR. 10-12; SȚR. CORALILOR NR. 59-61

0213510198

0216676704

29.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PIA BRĂȚIANU"

1

PRI, GIM

SȚR. PEȚOFI ȘANDOR NR. 16

0212226590

30.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȚIȚU MAIORESCU"

1

PRI, GIM;PRI,GIM-SP

CALEA DOROBANȚILOR NR. 163

0212301501

0212301673

31.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE

ALECSANDRI"

1

PRI, GIM

SȚR. ȘȚIRBEI VODĂ NR. 32-34

0213138287

32.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "URUGUAY"

1

PRE,PRI, GIM

SȚR. VIRGILIU NR. 40; SȚR. POPA ȚAȚU NR. 47; SȚR. BIHOR NR. 31

0216370361

0213159559

0213159555

0213168510

33.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162

1

PRE,PRI, GIM

SȚR. COPȘA MICĂ NR. 1A; SȚR. SÂNGERULUI NR. 23-27

0212205484

0212201651

34.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEO BOGZA"

1

PRI, GIM

SȚR. BARBU LĂUȚARU NR. 4

0212223072

0212234873

35.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PEȚRE ISPIRESCU"

1

PRI, GIM

SȚR. VASILE GHERGHEL NR. 2

0212241163

0212244834

36.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EUGEN BARBU"

1

PRI, GIM

SȚR. PAVLOV NR. 2-4

0212240937

0212240240

37.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. NICOLAE"

1

PRI, GIM

SȚR. LAINICI NR. 4-8

0212241846

0212241837

38.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE GRIGORESCU"

1

PRE,PRI, GIM

SȚR. CORALILOR NR. 1; SȚR. HRISOVULUI NR. 24

0216671547

0216673815

0216672765

39.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 178

1

PRI, GIM

SȚR. DRIDU NR. 2

0216670335

0216672050

0216675554

40.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 179

1

PRI, GIM

SȚR. ARDEALULUI NR. 34

0216670247

0216674272

41.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 181

1

PRE, PRI, GIM

SȚR. NAZARCEA NR. 30

0213105599

0213105970

0213100533

42.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU COSȚESCU"

1

PRE,PRI, GIM

SȚR. AMINȚIRII NR. 26;

0216674540

43.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 183

1

PRE,PRI, GIM

SȚR. DUNEI NR. 1

0216673280

0216685383

44.

ȘCOALA GIMAZIALĂ NR. 184

1

PRE, PRI,CIM

SȚR. ȘȚEFAN MAGHERI NR. 13

0216672225

45.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA VĂCĂRESCU"

1

PRI, GIM

SȚR. SȚANISLAV CIHOSCHI NR. 15

0213163630

46.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 192

1

PRI,GIM

SȚR. MUNȚENIEI NR. 28

0216670296

0216671265

0213100773

47.

COLEGIUL NAȚIONAL "SFANȚUL SAVA"

1

LIC ȚEO

SȚR. G-RAL BERȚHELOȚ NR. 23

0213126821

0213149294

0213144284

0212301021

48.

COLEGIUL NAȚIONAL "I.L.CARAGIALE"

1

GIM,LIC ȚEO

CALEA DOROBANȚILOR NR. 163

0212302891

0212311107

0212302896

49.

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMAȚICĂ "ȚUDOR VIANU"

1

GIM,LIC ȚEO

SȚR. ARH. ION MINCU NR. 10

0212226670

50.

COLEGIUL GERMAN "GOEȚHE"

1

PRE, PRI,GIM, LIC ȚEO

SȚR. SȚANISLAV CIHOSCHI NR. 17; SȚR. CALEA DOROBANȚILOR NR. 163

0212113425

0212101776

0212113040

51.

COLEGIUL NAȚIONAL "AUREL VLAICU"

1

LIC ȚEO,LIC VOC

SȚR. S.LUDWIG ROȚH NR. 1

0212242385

0212245018

0212235555

52.

COLEGIUL NAȚIONAL "ION NECULCE"

1

GIM,LIC ȚEO

SȚR. ION NECULCE NR. 2

0212224145

0212224179

0212301401

53.

LICEUL ȚEOREȚIC "JEAN MONNEȚ"

1

PRE,PRI, GIM, LIC ȚEO

SȚR. JEAN MONNEȚ NR. 2; CALEA FLOREASCA NR. 96

0212305078

0212317400

0212304887

0216670890

54.

LICEUL ȚEOREȚIC "C-ȚIN BRÂNCOVEANU"

1

LIC ȚEO

SȚR. PAJURA NR. 9

0216674295

0216670550

0216675910

55.

LICEUL ȚEOREȚIC "NICOLAE IORGA"

1

PRI, GIM, LIC ȚEO

BD. ION MIHALACHE NR. 126

0212242026

0212232780

56.

LICEUL ȚEOREȚIC BULGAR "HRISȚO BOȚEV"

1

PRI, GIM, LIC ȚEO

CALEA GRIVIȚEI NR. 56

0213108473

0213173348

57.

LICEUL ȚEOREȚIC "ALEXANDRU VLAHUȚĂ"

1

PRI,GIM, LIC ȚEO

SȚR. ȘCOALA FLOREASCA NR. 5

0212305292

0212338277

58.

LICEUL ȚEOREȚIC BILINGV "MIGUEL DE CERVANȚES"

1

PRI, GIM, LIC ȚEO

CALEA PLEVNEI NR. 38-40

0213149312

0213125821

0212302793

59.

LICEUL DE ARȚE PLASȚICE "NICOLAE ȚONIȚZA"

1

GIM, LIC VOC

SȚR. G-RAL BERȚHELOȚ NR.56- 58; BD. IANCU DE HUNEDOARA NR. 25-27

0212312890

0212302794

0213131216

60.

COLEGIUL NAȚIONAL DE MUZICĂ "GEORGE ENESCU"

1

PRI, GIM, LIC VOC

SȚR. GHEORGHE MANU NR. 30

0213108870

0213108871

0213108890

61.

LICEUL GRECO-CAȚOLIC "ȚIMOȚEI CIPARIU"

1

PRE, PRI, GIM, LIC ȚEO,LIC VOC

SȚR. BUCEGI NR. 97

0216678434

0216671682

62.

LICEUL ȚEOREȚIC "GEORGE CĂLINESCU"

1

LIC ȚEO

SȚR. BISERICA AMZEI NR. 20-24

0213178382

63.

COLEGIUL ECONOMIC "V. MADGEARU"

1

LIC ȚHE

BD. DACIA NR. 34

0212117256

0212110723

64.

COLEGIUL ȚEHNIC "MEDIA"

1

LIC ȚEH, LIC ȚEO, LIC VOC, POS

SȚR. JIULUI NR. 163

0216675585

0216685867

65.

COLEGIUL ȚEHNIC MECANIC "GRIVIȚA"

1

COL ȚEH, LIC VOC

CALEA GRIVIȚEI NR. 363

0212240770

0212240605

66.

COLEGIUL ȚEHNIC "DINICU GOLESCU"

1

LIC ȚHE,LIC ȚEO, LIC VOC, PROF, POS

CALEA GIULEȘȚI NR. 10

0216370484

0216370494

67.

COLEGIUL ȚEHNIC DE ARHIȚECȚURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE "IOAN N. SOCOLESCU"

1

LIC ȚEH, LIC ȚEO, LIC VOC, POS

SȚR. OCCIDENȚULUI NR. 12

0213108958

0213108955

68.

COLEGIUL TEHNOLOGIC "V. HARNAJ"

1

LIC THE

BD. FICUSULUI NR. 20-26

0212327165

0212332843

69.

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ "HENRI COANDĂ"

1

LIC TEH, LIC TEO

BD. FICUSULUI NR. 44

0212323616

0212323552

0212323734

70.

COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

1

LIC TEH, POS

STR. FEROVIARILOR NR. 37

0212242376

0212241955

71.

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAI I"

1

GIM-SP, LIC THE, LIC TEO, LIC VOC, POS

STR. BUTUCENI NR. 10

0212207795

0212207750

72.

LICEUL "DIMITRIE PACIUREA"

1

LIC THE, LIC VOC

STR. BĂICULEȘTI NR. 29

0216670195

0216672326

0216670164

73.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 7

1

PRI, GIM / SPE

STR. SURORILOR NR. 4

0216673995

74.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 8

1

PRE, PRI, GIM / SPE

STR. VICTOR DAIMACA NR. 2

0216675295

75.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 10

1

PRI,GIM/SPE

STR. G-RAL BERTHELOT NR. 20-25

0213141030

76.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU SURZI NR.1

1

PRE,PRI,GIM/SPE

STR. NEATÂRNĂRII NR. 5

0216672090

77.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE "IOSIF SAVA"

1

GIM/AR

STR. CONSTANTIN DISSESCU NR. 37

0212312470

78.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 3

1

GIM/AR

STR. ȘTIRBEI VODA NR. 101

0213142361

79.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 1

1

LIC/SP

STR. ION MIHALACHE NR. 162

0212242230

80.

CLUBUL COPIILOR SECTOR 1

1

GIM

STR. HERMAN OBERTH NR. 2

0213112346

4

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local nr.207/11.12.2014 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

REȚEAUA

5

unităților de învățământ preuniversitar particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului București în anul școlar 2015 - 2016

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

J    J

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

1

COMPLEXUL SCOLAR "CRONOS"

1

LIC TEO,LIC TEH,POS

SOS. NICOLAE TITULESCU NR. 50-52

2

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CAMI"

1

PRE

Str. CAROL KNAPPE nr. 45

3

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA PITICILOR"

1

PRE

STR. ELENA CLUCEREASA NR. 57-61

4

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT"GE CE PIC ENGLISHKINDER"

1

PRE

STR. DOCENȚILOR NR. 3

5

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "HANSEL UND GRETEL"

1

PRE

STR. AV. ȘTEFAN SĂNĂTESCU NR. 19

6

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "HAPPY KIDS"

1

PRE

STR. COMESCU NR. 4

7.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "KARIN'S KIDS ACADEMY"

1

PRE

STR. HERMANN OBERTH NR. 33

8.

GRADINITA AVENOR

1

PRE

STR. ALEXANDRU CONSTANTINESCU

NR. 65

9.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "MARY POPPINS"

1

PRE

STR. ARON COTRUȘ NR. 69E

10.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FRIDOLIN

1

PRE

STR. POPA SAVU NR. 66

11.

ȘCOALA PRIMARĂ"SMART KIDS"

1

PRE, PRI

STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA NR. 22A

12.

ȘCOALA PRIMARĂ "MARIA KINDER KIDS"

1

PRE, PRI

PIAȚA AMZEI NR. 6

13.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT THE LITTLE ARTIST

1

PRE

STR. INTR. ZABLOVSCHI NR. 7

14.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SUPER KIDS CENTER ODT

1

PRE

STR. TIMIȘULUI NR. 48

15.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT WINNIE

1

PRE

STR. PAJUREI NR. 7A

16.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BUTTERFLY"

1

PRE

STR. INTR. GLIEI NR. 7

17.

GRADINITA DREAMS WORLD

1

PRE

STR. INGINER PISONI NR. 26

18.

LICEUL TEHNOLOGIC PARTICULAR "ONICESCU - MIHOC"

1

LIC TEH

STR. CALEA GRIVIȚEI NR.56

19.

SCOALA GIMNAZIALA "GENESIS"

1

PRE PRI, GIM

STR. STRĂULEȘTI NR. 89A

20.

LICEUL TEORETIC "ȘCOALA EUROPEANĂ BUCUREȘTI"

1

PRI,GIM,LIC TEO

STR. BĂICULEȘTI NR. 33

21.

SCOALA GIMNAZIALA AVENOR

1

PRI, GIM

STR. DRUMUL PĂDUREA PUSTNICU NR.

125A

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

J    J

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

22.

LICEUL TEORETIC - "SCOALA MEA"

1

PRE, PRI, GIM, LIC

STR. VĂLIUG NR. 12-18

23.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT MICUL PRINT

1

PRE

STR. NEATÂRNĂRII NR. 14

24.

SCOALA GIMNAZIALĂ IOANID

1

PRI

STR. NICOLAE IORGA NR. 21

25.

SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII TREI IERARHI

1

PRI, GIM

STR. VIRGILIU NR. 40

26.

SCOALA POSTLICEALA FEG BUCURESTI

1

POS

STR. WALTER MĂRĂCINEANU NR. 1-3

27.

LICEUL FEG

1

LIC TEO,LIC TEH

STR. WALTER MĂRĂCINEANU NR. 1-3

28.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IOANID

1

PRE

STR. POLONĂ NR. 4

29.

ȘCOALA PRIMARĂ LIBERĂ WALDORF

1

PRE, PRI

STR. SCĂRLĂTESCU NR. 50

30.

LICEUL TEORETIC "NAȚIONAL"

1

PRI, GIM, LIC TEO

STR. BUZEȘTI NR. 14-18

31.

GRĂDINIȚA "BLUE BELL"

1

PRE

STR. GALILIEA NR. 16

32.

GRĂDINIȚA "HAPPY FACE"

1

PRE

STR. ELENA VĂCĂRESCU NR. 98, L2

33.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ZUZZI"

1

PRE

STR. POLONĂ NR. 93

34.

GRĂDINIȚA LUTHERANĂ GERMANĂ

1

PRE

STR. TEMIȘANA NR. 1

35.

GRĂDINIȚA "MAMI ȘI TATI"

1

PRE

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 58

36.

GRĂDINIȚA LUI MATEI

1

PRE

DTR. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 40

37.

ȘCOALA PRIMARĂ FRIDOLIN

1

PRI

CALEA DOROBANȚILOR NR. 54

38.

ȘCOALA PRIMARĂ TEDDYBAR

1

PRI

STR. CAROL KNAPPE NR. 57

39.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ZUM ZUM

1

PRE

STR. VESPASIAN NR. 37

40.

GRĂDINIȚA KINDERAKADEMIE

1

PRE

STR.SFINTII VOIEVOZI NR.28

41.

ȘCOALA POSTLICEALĂ ECOTERRA

1

POS

STR. GÂRLEI NR. 81

42.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LITTLE GENIUS

1

PRI

STR. CAROL KNAPPE NR. 95

43.

GRĂDINIȚA "SFÂNTUL DUMITRU MAVROGHENI"

1

PRE

STR. MONETĂRIEI NR. 4

44.

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "CENTRUL DE STUDII EUROPENE BUCUREȘTI"

1

POS

B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR.27

45.

GRĂDINIȚA NEWTON'S ACADEMY

1

PRE

STR. DORNEI NR. 79-81

46.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALETHEEA"

1

PRI, GIM

STR. PISCUL MOȘULUI NR.10

47.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL

1

PRE

STR. HELESTEULUI NR. 30

48.

GRĂDINIȚA LUI DAVID

1

PRE

INTR. CATEDREI NR. 10

2