Hotărârea nr. 206/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 206 / 2014 privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncţional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către

Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate comun întocmit de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 182-183 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărarea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.154/31.03.2009 privind aprobarea implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum si Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 512/22.12.2009, nr.278/22.12.2010, nr. 221/10.01.2012, nr. 274/2012.2012 si nr. 206/16.12.2013 privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă continuarea implementarii Proiectului-Pilot de către Complexul Multifunctional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.2. Proiectul se va implementa în perioada 1 ianuarie 2015 - 31 decembrie 2015.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    206

Data: 11.12.2014