Hotărârea nr. 205/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 205 / 2014 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1

Vazând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, cu rectificările ulterioare;

În temeiul OUG nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform HCGMB nr. 1/2014 privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2014, modificată prin HCGMB nr 89/2014, respectiv HCGMB nr 198/2014;

Conform adresei nr. 20376/24.11.2014, transmisă de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu privire la modificarea Anexei « Transferuri pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap »;

Conform adresei nr. 123361/08.12.2014, transmisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - București, prin care se transmite Decizia nr. 2914/08.12.2014 de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sectoarele 1-6 ale municipiului București;

Conform adresei nr. 1285601/09.12.2014, transmisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - București, prin care se transmite Decizia nr. 2942/08.12.2014 de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sectoarele 1-6 ale municipiului București;

Conform adresei nr. 155709/09.12.2014, transmisă de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - București, referitoare la majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2014;

Conform adresei nr. 421284/09.12.2014, transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2014 pentru care au fost avute în vedere încasările la data de 05.12.2014;

În temeiul art.45, alin.(2), lit. a) , art.81, alin.(2), lit. d) și art.115, alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București pe anul 2014 în sumă de 1.259.994,63 mii lei se majorează cu 3.120,43 mii lei devenind 1.263.115,06 mii lei și este repartizat astfel :

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 879.196,27 mii lei; SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 383.918,79 mii lei;

Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al

Municipiului București în sumă de 1.227.504,26 mii lei, conform anexei nr.1 și sunt repartizate astfel :

>    Veniturile bugetului local în sumă de 1.096.194,50 mii lei se majorează cu 4.802,78mii lei devenind 1.100.997,28 mii lei, conform anexei nr.1.1, astfel:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 849.809,73 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 251.187,55 mii lei;

>    Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 26.774,29 se majorează cu 1,50 mii lei devenind 26.775,79 mii lei, conform anexei nr. 1.3 și sunt repartizate pe secțiuni, astfel:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 26.100,34 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 675,45 mii lei;

>    Veniturile bugetului împrumuturilor extern în valoare de 101.415,01 mii lei se diminuează cu 1.683,85 mii lei devenind 99.731,16 mii lei, conform anexei nr. 1.5 și sunt repartizate pe secțiuni, astfel:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 99.731,16 mii lei;

>    Veniturile bugetului împrumuturilor interne sunt în valoare de 0,03 mii lei, nu se rectifică și sunt repartizate pe secțiuni, astfel:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,03 mii lei;

Art.3. Cheltuielile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.259.994,63 mii lei se majorează cu 3.120,43 mii lei devenind 1.263.115,06 mii lei și sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează :

>    Bugetul local pe anul 2014 în sumă de 1.127.931,75 mii lei se majorează cu 4.802,78 mii lei devenind 1.132.734,53 mii lei și este structurat pe secțiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel :

(1)    1.132.734,53 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.02, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1, din care :

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 849.809,73 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 282.924,80 mii lei;

(2)    72.501,66 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 57.689,14 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 14.812,52 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2 );

(3)    23.511,85 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 23.133,25 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 378,60 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2);

(4)    30.063,25 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturile capitolul 55.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în valoare de 30.063,25 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);

(5)    655,80 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în valoare de 600,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 55,80 mii lei, rectificându-se conform anexei

nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);

(6)    37.767,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 22.868,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 14.899,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2);

(7)    340.538,60 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, din care:

-    Sectiunea de funcționare este în sumă de 294.191,60 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 46.347,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.6 (1.2.1.6.1;1.2.1.6.1.1;1.2.1.6.1.1.1;1.2.1.6.1.1.2 ;1.2.1.6.1.2;1.2.1.6.1.2.1;1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3;1.2.1.6.1.3;1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2);

(8)    49.316,50 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 34.463,50 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 14.853,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2);

(9)    135.678,96 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 114.215,16 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 21.463,80 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3);

(10)    114.542,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 107.383,90 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 7.158,10 mii lei, rectificându-se conform anexei 1.2.1.9 ( 1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5);

(11)    164.429,75 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din

care :

-Secțiunea de funcționare este în sumă de 5.243,53 mii lei;

-Secțiunea de dezvoltare este în sumă 159.186,22 mii lei, rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6);

(12)    154.050,35 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 153.029,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.021,35 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2);

(13)    7.678,81 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 6.929,40 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 749,41 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2);

(14)    2.000,00 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 0,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.000,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.13 (1.2.1.13.1).

Deficitul secțiunii de dezvoltare în valoare de 31.737,25 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a) ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...)”.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014 în sumă de 30.647,84 mii lei se majorează cu 1,50 mii lei devenind 30.649,34 mii lei și este repartizat pe secțiuni, conform anexei 1.4, astfel :

(1)    30.649,34 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 29.386,54 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.262,80 mii lei;

(2)    47,00 mii lei pentru Ordine și Siguranță Națională capitolul 61.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 47,00 mii lei, nerectificându-se

(3)    17.423,34 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 17.092,54 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 330,80 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1; 1.4.1.1.1.1; 1.4.1.1.1.2; 1.4.1.1.2; 1.4.1.1.2.1; 1.4.1.1.2.2; 1.4.1.1.3);

(4)    2.744,00 mii lei pentru Asigurări și asistență socială capitolul 68.10, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă 2.744,00 mii lei, nerectificându-se ;

(5)    10.435,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 9.503,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 932,00 mii lei, rectificându-se conform anexei

nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1.).

Deficitul înregistrat la nivelul secțiunii de funcționare în valoare de 3.286,20 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți.

Deficitul înregistrat la nivelul secțiunii de dezvoltare în valoare de 587,35 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți.

>    Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2014 în sumă de 101.415,01 mii lei se diminuează cu 1.683,85 mii lei devenind 99.731,16 mii lei, conform anexei nr. 1.5 și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    99.731,16 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5.1, din care :

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 99.731,16 mii lei;

(2)    99.731,16 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1);

>    Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2014 este în sumă de 0,03 mii lei nu se rectifică si este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    0,03 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,03 mii lei;

(2) 0,03 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art. 4. Se aprobă listele de investiții în sumă de 380.346,51 mii lei, conform programului de investitii publice, din care:

-    279.352,55 mii lei - buget local;

-    99.731,16 mii lei - suma alocată pentru împrumuturi externe;

-    1.262,80 mii lei - suma alocată pentru instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Art. 5. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Unitățile de Învățământ din Sectorul 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Poliția Locală Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General, Audiențe, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 11.12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    205

Data: 11.12.2014

5