Hotărârea nr. 204/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 204 / 2014 privind actualizarea tarifelor de prestaţie corespunzătoare Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind actualizarea tarifelor de prestație corespunzătoare Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 București

nr. J077/S/30.06.2008

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În raport de prevederile Legii nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008;

Luând în considerare:

1.    adresa Primăriei Sectorului 1 - Direcția Management Economic nr 2067/29.10.2014 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 123/2014;

2.    adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 7458/31.10.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 29734/31.10.2014;

3.    adresa Primăriei Sectorului 1    - Direcția Juridică și Resurse Umane

nr. 2261/29734/19.11.2014;

4.    adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 7995/20.11.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 31341/20.11.2014;

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă actualizarea tarifelor de prestație corespunzătoare contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008 potrivit prevederilor Legii nr. 123/2014, cât și a celorlalte contribuții la bugetul asigurărilor pentru șomaj, contribuții pentru concedii și indemnizații, contribuții pentru accidente de muncă și boli profesionale și fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

(2) Actualizarea tarifelor menționate la alin.(1) se va face începând cu luna octombrie a anului 2014.

Art.2. În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1, părțile vor întocmi și vor semna un act adițional la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a sectorului 1 nr. J077/S/din 30.06.2008.

Art.3. Se mandatează Primarul sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, actul adițional menționat la articolele precedente, precum și orice alt înscris necesar pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane, Direcția Management Economic, Direcția Utilități Publice, Direcția Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 1,

S.C. Compania Romprest Service S.A. și Serviciul Secretariat General Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    204

Data: 27.11.2014