Hotărârea nr. 203/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 203 / 2014 privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute de trecere asupra imobilului-teren şi construcţii cu funcţiunea de locuinţe cu destinaţie socială situat în Bucureşti, Sector 4, str. Drumul Binelului nr. 30, bloc T5, aflat în proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute de trecere asupra imobilului-teren și construcții cu funcțiunea de locuințe cu destinație socială situat în București, Sector 4, str. Drumul Binelului nr. 30, bloc T5, aflat în proprietatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevderile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1999 a locuinței, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere și prevederile Codului civil-Cartea a III-a Despre bunuri;

Luând în considerare și prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 283/2010 privind aprobarea încheierii antecontractelor și a contractelor de vânzare-cumpărare pentru un număr de 66 (șaizeci și șase) unități locative din imobilul situat în B-dul Metalurgiei nr. 32-34, Sector 4, care vor avea ulterior destinație socială, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 148/2011 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 283/2010 privind aprobarea încheierii antecontractelor și a contractelor de vânzare-cumpărare pentru un număr de 66 (șaizeci și șase) unități locative din imobilul situat în B-dul Metalurgiei nr. 32-34, Sector 4, care vor avea ulterior destinație socială, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 109/2012 privind aprobarea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare pentru achiziționarea a 4 unități locative din imobilul situat în București, Sector 4, str. Drumul Binelui nr. 30, bl. T5, care vor avea destinație socială;

Având în vedere adresele nr. 321051/25.07.2014 a S.C. Enel Distribuție Muntenia, nr. 59365/30.09.2014 a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, nr. M/1634/22096/08.09.2014 a Sectorului 1 București prin Direcția Juridică și Resurse Umane-Serviciul Legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință, respectiv nr. 329381/23.09.2014 a S.C. Enel Distribuție Muntenia;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), coroborate cu art.115. alin.(1). lit.b) din Legea nr.

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de uz și servitute de trecere asupra imobilului-teren și construcții cu funcțiunea de locuințe cu destinație socială, situat în București, Sector 4, str. Drumul Binelului nr. 30, bloc T5, aflat în proprietatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în favoarea titularului autorizației de înființare și de licențe, pentru realizarea și asigurarea funcționării normale a capacității energetice, în înțelesul Legii nr. 123/2012- Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. În sensul art. 1, se aprobă încheierea contractului pentru constituirea dreptului de uz și servitute de trecere între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și S.C. Enel Distribuție Muntenia și se împuternicește în vederea semnării acestuia, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    203

Data: 27.11.2014