Hotărârea nr. 202/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 202 / 2014 privind aprobarea implementării de către Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj” a Proiectului „I4ALL-Irrigations for all” (Irigații pentru toți) - Leonardo da Vinci, nr 2013-1-RO1-LEO05-28763

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării de către Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj” a Proiectului „I4ALL-Irrigations for all” (Irigații pentru toți) -Leonardo da Vinci, nr 2013-1-RO1-LEO05-28763

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art.53 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Programul sectorial Leonardo da Vinci nr 2013-1-RO1-LEO05-28763 ce face parte din Programul ”Învățare pe tot parcursul vieții”, derulat de ANPCDEFP-Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, contractat de IPA SA -SC pentru Cercetare, Proiectare și Producție de Echipamente și Instalații de Automatizare, și în care Colegiul Agricol ”Viaceslav Harnaj” este partenerul nr. 8;

Luând act de contractul de finanțare nr. LLP-LdV/Tol/2013/RO/030, Titlul proiectului „I4ALL- Irrigations for all”-(Irigații pentru toți), nr. de înregistrare IPA SA 724/28.11.2013, înregistrat la Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj” cu nr. 6626/11.11.2013;

În baza adresei Colegiului Agricol „Viaceslav Harnaj” nr. 4738/22.09.2014, înregistrată la sediul Sectorului 1 sub nr. 25134/22.09.2014;

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2), lit. j) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă implementarea de către Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj” a proiectului „I4ALL-Irrigations for all” (Irigații pentru toți), derulat în cadrul Programul sectorial Leonardo da Vinci nr 2013-1-RO1-LEO05-28763 ce face parte din Programul ”Învățare pe tot

parcursul vieții”, derulat de ANPCDEFP-Agenția Națională pentru Programe Comunitare în

Domeniul Educației și Formării Profesionale, contractat de IPA SA -SC pentru Cercetare, Proiectare și Producție de Echipamente și Instalații de Automatizare SA și în care Colegiul Agricol ”Viaceslav Harnaj” este partenerul nr. 8, conform contractului de finanțare nr. LLP-LdV/Tol/2013/RO/030, precum și cheltuielile de implementare a proiectului, după cum urmează:

a)    Valoarea totală eligibilă a proiectului 41.116,64 lei (9200 euro x 4,4692 lei/euro, curs BEI din octombrie 2013);

b)    Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată prin ANPCDEFP prin IPA SA de 30.837,48 lei, reprezentând 75% din valoarea proiectului (6900 euro x 4,4692 lei/euro, curs BEI din octombrie 2013);

c)    Contribuția eligibilă a beneficiarului 10.279,16 lei, reprezentând 25 % din valoarea proiectului (2300 euro x 4,4692 lei/euro, curs BEI din octombrie 2013) din fondurile bugetului local;

d)    Cheltuieli neeligibile de 2000 lei suportate din venituri extrabugetare ale unității școlare.

Art.2. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Management Economic, Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj” și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    202

Data: 27.11.2014