Hotărârea nr. 20/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 20 / 2014 privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația Health AID România, în vederea derulării parteneriatului ”Îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a C.P.C. Sector 1 la Fundația Health AID România”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 prin

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundația Health AID România”

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale;

Văzând prevderile Hotărârii Guvernului României 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere solicitarea Fundației Health AID România privind continuarea parteneriatului înregistrată sub nr. 8/16.01.2014, precum și Raportul de activitate asupra activității desfășurate;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă continuarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 a municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația Health AID România, în vederea derulării Parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundația Health AID România”.

Art.2. Pentru punerea în aplicare a art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 și Fundația Health AID România vor încheia Convenție de colaborare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. În sensul art.2, se mandatează Primarul sectorului 1 al municipiului București să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenția de colaborare menționată la art.2.

Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1, Fundația Health AID România și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    20

Data: 27.02.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 20/27.02.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

CONVENȚIE DE COLABORARE

I. PĂRȚILE

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al municipiului București, prin Primarul sectorului 1, domnul Andrei Ioan Chiliman, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (în continuare D.G.A.S.P.C. Sector 1), cu sediul în București Sector 1, B-dul Mareșal Al. Averescu nr.17, reprezentat legal prin domnul Dănuț Ioan Fleacă, Director General

și

FUNDAȚIA HEALTH AID ROMANIA, cu sediul în București Sector 1, str. Garofiței nr. 4, reprezentată legal prin Director Executiv, doamna Ernestina Rotariu, au convenit încheierea prezentei Convenții.

II. OBIECTIVUL

Obiectul Convenției constă în acordarea de sprijin material, pe o perioadă de un an, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin D.G.A.S.P.C. Sector 1, constând în alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, cazarmament, medicamente (tratament psihiatric în caz de necesitate), produse igienico-sanitare, rechizite școlare pentru copiii și tinerii protejați cu măsură de protecție specială în casele de tip familial ale Fundației Health Aid România aflate pe raza sectorului 1.

III. SCOPUL

Colaborarea celor două părți în vederea derulării Parteneriatului “Îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a C.P.C. Sector 1 la Fundația Health Aid Romania.”

IV.    OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

a) CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 prin DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 se obligă:

•    Va analiza dosarele și va soluționa cererile pentru menținerea măsurii de plasament a celor aflați în îngrijirea Fundației Umanitare “Health Aid Romania”;

•    Va respecta destinația imobilelor în care funcționează casele de tip familial, conform contractelor legale în vigoare la data încheierii prezentei convenții de colaborare;

•    Va acorda sprijin constând în următoarele articole: alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte, cazarmament, medicamete (tratamentul psihiatric în caz de necesitate), produse igienico-sanitare, rechizite școlare;

•    Acordarea sprijinului material de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin D.G.A.S.P.C.

Sector 1 se va face potrivit normativelor de cheltuieli din sectorul public, pe baza unui

referat de necesitate și a listelor nominale cuprinzând numărul de copii și tineri protejați, comunicate lunar până la data de 25 a fiecărei luni de Fundația Health Aid Romania, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Serviciul Achiziții Publice, Avizare Contracte;

•    Va menține în structura sa personalul de îngrijire al caselor de tip familial, în

conformitate cu actele normative în vigoare;

•    Va recomanda personalului angajat de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 pentru casele H.A.R. să respecte regulile de îngrijire și standardele Fundației HAR;

•    Se va implica activ în protecția drepturilor copilului aflat în dificultate așa cum sunt ele prevăzute în Legea 272/2004.

b)FUNDATIA HEALTH AID ROMANIA se obligă:

•    Să pună la dispoziție în mod gratuit spații de locuit pentru beneficiari;

•    Să susțină finaciar cheltuielile de întreținere și reparații necesare asigurării bunei funcționări a imobilelor ce adăpostesc casele de tip familial;

•    Să asigure formarea profesională în serviciu a personalului ce lucrează direct cu copiii și tinerii prin cursuri de formare/perfecționare și prin instruire directă;

•    Să asigure un asistent social pentru menținerea legăturilor cu familia naturală și explorarea unor alte alternative de tip familial la institutionalizare: plasament, adopție;

•    Să organizeze și să coordoneze programele de pregătire pentru viață independentă și de consiliere;

•    Să asigure menținerea unui standard adecvat al serviciilor de îngrijire în casele de tip familial. O atenție particulară va fi acordată respectării normelor de protecție universală pentru a se evita riscul transmiterii accidentale a HIV/altor boli infecto-contagioase și expunerea profesionala la HIV/alte bolii infecto-contagioase;

•    Să asigure calitatea serviciilor medicale de ingrijire a copiilor infectați cu HIV, în colaborare directă cu Institutul de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”;

•    Să comunice Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 listele nominale cuprinzând numărul de copii și tineri protejați care vor fi transmise lunar până la data de 25 a fiecărei luni de Fundația Health Aid Romania, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Serviciul Achiziții Publice, Avizare Contracte;

Să depună la Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenței Sociale trimestrial, un raport de activitate cu privire la stadiul de implementare a convenției.

V. OBLIGAȚIILE COMUNE ALE PĂRȚILOR

Părțile semnatare ale Convenției se obligă să păstreze confidențialitatea datelor și informațiile obținute ca urmare a derulării prezentei Convenții.

VI. ÎNCETAREA CONVENȚIEI

Prin acordul părților, exprimat în scris;

Prin ajungere la termen, dacă nici una dintre părți nu solicită prelungirea colaborării; Prin denunțare unilaterală, condiționată de notificarea celeilalte părți cu 30 de zile

înainte de termenul la care urmează să înceteze colaborarea;

Prezenta Convenție se consideră reziliată de plin drept, fără punere în întârziere, fără

altă formalitate și fără a apela la instanțele judecătorești, în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale mai mult de 60 de zile consecutiv.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Prezenta Convenție poate fi modificată sau prelungită, prin act adițional, numai cu acordul părților semnatare, iar orice neînțelegere referitoare la executarea sau interpretarea prevederilor acesteia va fi soluționată pe cale amiabilă între părțile semnatare.

Prezenta Convenție de colaborare se încheie pe o perioadă de un an și intră în vigoare la data semnării de ambele părți.

Prezenta Convenție de colaborare s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRIMARUL SECTORULUI 1, IOAN ANDREI CHILIMAN


DIRECTOR EXECUTIV H.A.R. ERNESTINA ROTARIU


SECRETARUL SECTORULUI 1, REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU

DIRECTOR GENERAL D.G.A.S.P.C. SECTOR 1, DĂNUȚ IOAN FLEACĂ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC,

DANIELA NIȚĂ

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI