Hotărârea nr. 2/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 2 / 2014 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al Muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

Una din caracteristicile esțieanle ale funcției publice, o reprezintă stab ilitatea. În contextul acestei stabilități, funcționarul public nu este un fluctuant, un personaj pasager în viața unei colectivități locale, el este un permanent element de referință pentru buna sau reaua utilizare a puterii publice față de cei administrați. Stabilitatea funcționarului public ne apare, așadar, ca o consecință logică a continuității funcției publice, chiar dacă aceasta, cum s-a arătat, are o existență obiectivă dincolo de persoana titularului. Cu toate acestea, funcția rămâne ca fenomen juridic o situație juridică obiectivă, indiferent de motivații ea se creează prin norma juridică, pe de o parte, titularul unei funcții publice se bucură de stabilitate și de firescul drept la carieră, pe de altă parte.

Prin urmare, sistemele de carieră sunt fundamentate pe concepte de stabilitaștie de continuitate, la nivelul aparatului de specialitate, prin trecerea funcționarilor publici de la o clasa inferioară, la o clasă superioară celei deținute.

Sistemul de carieră implică, deci, o formă de apreciere constantă a actițviită funcționarului public, apoi anumite drepturi ale funcționarului public în ceea ce privește evoluția sa profesională, fară exagerare, dreptul de carieră conduce la existețan dreptului de promovare, evident cu respectarea anumitor condiții.

De asemenea, urgența promovării acestui act este justificată și de faptul că Sectorul 1 al Municipiului București, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp și fără întârzieri, plata întregii game de prestații gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a activității instituțiilor publice de interes local etc.;

Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea cadrului structurilor organizatorice;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010- LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarșeia dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2014, precșiumalte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Regulamentului privind organizareași desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici aprobat prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1932/2009, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.174/14.11.2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de țifiunșci Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit. e) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în statul de funțcii se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea statului de fuținic anexa nr. 1, își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 10.01.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 2

Data: 10.01.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 2/10.01.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

STAT DE FUNCȚII

9

pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1

FUNCȚIA

DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE

CONDUCERE

CLASA

NIVEL

SALARIZARE

GRADUL DE SALARIZARE

NR TOTAL FUNCȚII

1

2

3

4

5

6

PRIMAR

1

VICEPRIMAR

1

TOTAL

2

SECRETAR

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

1

DIRECTOR

EXECUTIV

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

6

DIRECTOR

EXECUTIV

ADJUNCT

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

3

ARHITECT ȘEF

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

1

ȘEF SERVICIU

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

12

ȘEF BIROU

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

15

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

38

CONSILIER

I

SUPERIOR

52

CONSILIER

I

PRINCIPAL

51

CONSILIER

I

ASISTENT

65

CONSILIER

I

DEBUTANT

8

CONSILIER JURIDIC

I

SUPERIOR

3

CONSILIER JURIDIC

I

PRINCIPAL

4

CONSILIER JURIDIC

I

ASISTENT

4

CONSILIER JURIDIC

I

DEBUTANT

3

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

1

AUDITOR

I

SUPERIOR

3

AUDITOR

I

PRINCIPAL

1

AUDITOR

I

ASISTENT

1

REFERENT SPECIALITATE

II

SUPERIOR

7

REFERENT SPECIALITATE

II

ASISTENT

1

REFERENT

III

SUPERIOR

27

REFERENT

III

PRINCIPAL

8

REFERENT

III

ASISTENT

8

REFERENT

III

DEBUTANT

4

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

252

Legea 284/2010-LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Secțiunea 1, Secțiunea a-2-a, Secțiunea a-3-a, Secțiunea a-5-a, Capitolul IV, coroborate cu Anexa Nr. I, FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE", Capitolul I, A.

FUNCȚII ÎN REGIM CONTRACTUAL

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVEL

SALARIZARE

NIVEL

STUDII

GRADUL DE SALARIZARE

NR.TOTAL

POSTURI

ADMINISTRATOR

PUBLIC

1

ȘEF SERVICIU

Inspector

Specialitate

IA

S

II

2

CONSILIER

IA

S

1

INSPECTOR

SPECIALITATE

IA

S

5

INSPECTOR

SPECIALITATE

I

S

2

INSPECTOR

SPECIALITATE

II

S

7

INSPECTOR

SPECIALITATE

debutant

S

4

REFERENT

IA

M

1

REFERENT

II

M

1

SECRETAR-

DACTILOGRAFĂ

I

M;G

1

SOFER

I

M;G

4

MUNCITOR

CALIFICAT

I

M;G

1

TOTAL

30

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE = 3 TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 27

Legea 284/2010 - LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, și Anexa Nr. I Capitolul II, A. Salarizarea personalului contractual din administrația publică centrală de specialitate , servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii, administrația publică locală -consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora;

_TOTAL POSTURI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1    320_

TOTAL POSTURI FINANȚATE potrivit Legii nr. 13/2011 privind aprobarea ORDONANȚEI de urgență a

GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 63/2010 INCLUSIV FUNCȚIILE DE DEMNITATE PUBLICĂ ALEASĂ (1+1): 322