Hotărârea nr. 198/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 198 / 2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Şcolii Gimnaziale „Sfinţii Trei Ierarhi”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Sfinții Trei Ierarhi”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa Școlii Gimnaziale „Sfinții Trei Ierarhi” nr.675/11.11.2014, înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 30708/12.11.2014;

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se numește domnul COSMIN MARIUS FODOROIU reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Sfinții Trei Ierarhi”, situată în str. Virgiliu nr.40, sector 1, București.

Art.2. Primarul Sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Școala Gimnazială „Sfinții Trei Ierarhi” și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.:    198

Data: 27.11.2014