Hotărârea nr. 197/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 197 / 2014 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tinând seama de prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice nr.21477/DPPD/04.11.2014, înregistrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de adresa nr. 3757/30.09.2014 prin care Fundația Estuar solicită înlocuirea reprezentantului în Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art. 81, alin.(2), lit.n), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.(b), din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă componența nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1, după cum urmează:

Președinte:

Buiciuc Mirela-Mimi - medic specialist medicină de familie;

Membri:

Ulican Mihaela - medic primar;

Molău Corina Georgeta - psiholog, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Dabu Alexandra Cătălina - reprezentant ONG;

Mihalache Georgeta - asistent social, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1 și Serviciul Secretariat General Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 197 Data: 27.11.2014