Hotărârea nr. 195/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 195 / 2014 pentru aprobarea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistenţă socială cu sau fără cazare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea nivelurilor alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistență socială cu sau fără cazare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevderile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art.129, alin.(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului ;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n), coroborate cu cele ale art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistență socială cu sau fără cazare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    195

Data: 27.11.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 195/27.11.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

Nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistență socială cu sau fără cazare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Tipul unităților de asistență socială

Suma/lei

Sistem rezidențial pentru copii (C.S.S.)

16,6 lei

Centre maternale

16,6 lei

Căsuțe de tip familial pentru copii

16,6 lei

Unități de asistență pentru copiii infectați HIV

24 lei

Centre de urgență pentru persoane adulte

16,6 lei (din care 5 lei mic dejun)

Centre pentru persoane vârstnice

16,6 lei

Centre de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu

dizabilități

16,6 lei

Centre de zi

12 lei

Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică

16,6 lei